Home

Museilagen 2022

Lag (2017:774) om ändring i museilagen (2017:563) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:774; Förarbeten Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30 Omfattning ändr. 12 § Ikraftträder 2018-01-0 Museilagen 11 augusti, 2017 9 november, 2017. Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. I den fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning Riksdagen har fattat beslut om en museilag (2017:563), som trädde ikraft den 1 augusti 2017. Förarbeten till lagen är proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik samt betänkandet Ny museipolitik SOU 2015:89

Museilag (2017:563) Lagen

Museilag (2017:563) Departement Kulturdepartementet Utfärdad 2017-06-08 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:774 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-01-14: Inledande bestämmelser: 1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det allmänna museiväsendet avses. 1. statliga museer, 2. regionala. Museilagen (2017:563). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Stockholm den 23 februari 2017 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag Museilagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 Museilagen och ändringarna i kulturmiljölagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Proposition (1 st) 28 februari 2017. Kulturarvspolitik. I denna proposition lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) m.m 24 augusti, 2017 5 september, 2017. De senaste dagarna har jag besökt flera museer i kommunal regi. Vi har bland annat pratat om den nyinrättade Museilagen för offentliga museer. Samtalet kommer fortsätta på fler museer i höst och vår kan jag lova

1 § I denna förordning finns bestämmelser om gåva och destruktion av museiföremål i de statliga museernas samlingar. Bestämmelserna syftar till att främja en aktiv förvaltning av de statliga museernas samlingar. Förordningen är meddelad med stöd av 10 § museilagen (2017:563) om ändring i museilagen (2017:563) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ museilagen (2017:563) ska ha följande lydelse. 1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det allmänna museiväsendet avses 1. statliga museer, 2. regionala museer, 3. kommunala museer, oc Den nya museilagen som infördes 2017 har fått en tydlig samlande effekt för museerna. Det konstaterar Riksantikvarieämbetet i en ny utredning som genomförts på uppdrag av regeringen. Inte minst bidrar lagen till en samlad diskussion om museernas verksamheter och förutsättningar

Museilagen - Sveriges Musee

 1. Museilagen omfattar offentligt finansierade museer, inte de ideella. Men även om man inte omfattas av museilagen så bör man förhålla sig till den. Här en länk till Kulturarvspolitik på regeringens hemsida. Här en länk till museilagen på Riksdagens hemsida. Museilag Svensk författningssamling 2017:563. Inledande bestämmelse
 2. Museilagen infördes 2017 och utgör den första samlande lagen för museiområdet i Sverige. 8 Lagen omfattar inte alla museer, utan det allmänna museiväsendet, definierat som att det allmänna har ett betydande inflytande. Det innebär att följande museiformer omfatt as
 3. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste
 4. 3 § Med museiföremål avses i denna förordning sådan lös egendom som ingår i de statliga museernas samlingar. Övriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563). 4 § De statliga museerna ska vid tillämpningen av denna förordning beakta egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga värde ur ett långsiktigt perspektiv
 5. Den nya museilagen som infördes 2017 har fått en tydlig samlande effekt för museerna. Det konstaterar Riksantikvarieämbetet i en ny utredning som genomförts på uppdrag av regeringen.Inte.
 6. Bibliotekslagen och museilagen 04-2017/5870 . Inspel om juridiska frågor till arkivutredningen, 2018-06-25, RA 02-2018/06390 . 3. Helhetssyn på informationsförsörjning - Riksarkivets perspektiv, 2018-09-27, Dnr RA 04-2017/5870 . 5 (65) myndigheternas arkivförteckningar - redovisas i NAD
 7. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i museilagen (2017:563); utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § museilagen (2017:563) ska ha följande lydelse. 12 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att kommunal

Frågor och svar om museilag (2017:563) - SK

förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer, museilagen (2017:563), förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter och i det årliga regleringsbrevet. I myndigheten ingår avdelningarna Armémuseum i Stockholm Birgitta Rubin: Museilagen riskerar att bli ett slag i luften Uppdaterad 2017-03-08 Publicerad 2017-03-08 Alice Bah Kuhnke tar ett stort kulturpolitiskt steg i småländsk kulturarvsmiljö Den nya museilagen som infördes 2017 har fått en tydlig samlande effekt för museerna. Det konstaterar Riksantikvarieämbetet i en ny utredning som genomförts på uppdrag av regeringen. Inte minst..

Statens historiska museer ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet. Medverkans- och utställningsersättning Frågor till Arkivsektorn Frågor till Arkivsektorn. En av våra viktigaste uppgifter är att träffa olika intressenter för att inhämta olika synpunkter om de frågeställningar vi identifierat som de mest angelägna att få svar på museer, museilagen (2017:563), förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter och genom det årliga regleringsbrevet. I myndigheten ingår Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping och Försvarets traditionsnämnd. 1.2 Färdplan 2022 - strategisk styrning och verksamhetsutvecklin I museilagen (2017:563) står det att ett museum är: en institution som är öppen för allmänheten och som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld

 1. Naturhistoriska riksmuseet ska, med utgångspunkt i § 11 museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet. Lokalkostnader. Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande
 2. Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål. Innehåll. Om lagen. Utfärdad. 2017-06-08. Ikraftträdandedatum. 2017-08-01. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS nr. 2017:564. Förordningen är meddelad med stöd av 10 § museilagen.
 3. museilagen pÅ plats Förväntningarna stiger på Riksantikvarieämbetet - vad kommer det utökade uppdraget gentemot museerna att innebära och var kommer den nya museilagen in? Museisamordnare Eric Fugeläng skriver här om hur myndigheten inlett sitt nya uppdrag och klargör en del av förutsättningarna för vad som är att vänta i form av stöd till museerna framöver

Övriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563). 4§ De statliga museerna ska vid tillämpningen av denna förordning beakta egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga värde ur ett långsiktigt per-spektiv. Även samlingarnas sammansättning och användarnas behov ska beaktas The aim of this master's thesis is to examine how museum professionals perceive and relate to Swedens newly instituted museum law. The museum law (SFS 2019:977) came into effect in august of 2017, and at this moment there are no larger-scale studies examining the effects of the law. This thesis is intended to serve as a time document, reflecting the perceptions that existed in the spring of. - Museilagen som fastslår museernas roll som oberoende arena för fri åskådning har satts på prov i Norrköping, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer. I Museilagen för offentligt styrda museer som klubbades av en bred politisk majoritet 2017 fastställs att museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap. I överensstämmelse med museilagen (2017:563), som betonar museernas mandat att verka som självständiga institutioner och ha ett bestäm-mande inflytande över verksamhetens innehåll, är detta dokument framtaget som ett stöd för museer i arbetet med att ta fram egna policyer för hur frå - gor som rör återlämnande ska hanteras. Doku

Museilagen (2017:563) Sören Öma

Kulturarvspolitik - Regeringen

Av Anki Berg, 1 oktober 2017 kl 21:28, 5 kommentarer 3. I Nu ondgör han sig över att nya museilagen, som gäller sedan 1 augusti, möjliggör för museerna att kunna gallra i sina föremålssamlingar i högre grad än tidigare. Tack, säger somliga. samt de bestämmelser som följer av museilagen (2017:563). Tillgänglighet till samlingarna: Stiftelsen Tekniska museet ska öka tillgängligheten till samlingarna. Samlingarnas bevarande: Stiftelsen Tekniska museet ska förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande Museilagen. Museilagen Visa. Lagen som instiftades 2017 har aldrig prövats rättsligt,.

Mats Persson: Museilagen är inte gratis - Sveriges Musee

 1. Detta till skillnad från bibliotekslagen (2013:801) och museilagen (2017:563), som är utpräglade kulturpolitiska främjandelagar. Riksarkivet har ingenting att invända mot att införa fler bestämmelser i arkivlagen som syftar till att främja tillgången till kulturarvet. Däremot vill Riksarkive
 2. Artikelförfattarna hänvisar även till en rapport från Myndigheten för kulturanalys som visar att länsmuseerna har tvingats säga upp nästan var tionde anställd mellan 2003 och 2017
 3. Den nya museilagen skärper inte bara definitionen för vad ett museum är, den ställer också ökade krav på museernas bidrag till samhället och dess utveckling. Lagen fastslår att detta ska ske genom främjande av kunskap, fri åsiktsbildning och kulturupplevelser på allas lika villkor. Det är inte gratis, anser Sveriges Museer
 4. Skatteverket anser att begreppet museiverksamhet i momslagen ska tolkas utifrån allmänt språkbruk. Vid tolkningen ska även definitionen av begreppet museum i museilagen (2017:563) beaktas. Den definitionen har utformats utifrån International Council of Museums (ICOM) definition
 5. Vi som arbetar i utredningen Vi som arbetar i utredningen Särskild utredare. Lars Ilshammar är biträdande riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket
 6. I museilagen (2017:563) står det att ett museum är: Vad samlar Skellefteå museum på? Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades
 7. Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål som ofta är av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. Museologi är vetenskapen om museernas verksamhet. Syftet med ett museum är att samla och bevara objekt av betydelse för att visa för allmänheten. Offentliga museer kan visa objekt genom tillfälliga eller permanenta.

28 juli 2017 03:05. Säg ordet kulturarv och de flesta tänker på museer i Stockholm. I den nya museilagen slås fast att varje museum är en självständig institution som inte har att rätta sig efter politiska önskemål om vilka berättelser som är önskvärda att berätta,. museilagen (2017:563) inte anpassas till nya regleringen i kommunal-lagen. Utredningen föreslår inte heller någon ändring av nuvarande reglering i skollagen (2010:800). Slutligen föreslås att reglerna om vårdnadsutredningar i föräldrabalken lämnas oförändrade museilag (2017:563), med syfte att statistiken ska innefatta alla museer som omfattas av lagen, samt övriga museer som har minst en årsarbetskraft. 2§ Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella oc

Katarina Carlsson: Välkommen till Malmö 2018! – Sveriges

Museilagen 2017:563. Svensk författningssamling. Sveriges riksdag. Stockholm. Myrstener, Pella (2017). Konsten att tävla i konst - en undersökning av tävlingar i offentlig konst i Sverige 1937-1970. Masteruppsats. Konstvetenskapliga inst. Uppsala universitet. S. 30, 34 not 134, Rubin, Birgitta (2015) Begreppet museiverksamhet ska tolkas utifrån allmänt språkbruk. Vid tolkningen ska även definitionen av begreppet museum i museilagen (2017:563) beaktas. Den definitionen har utformats utifrån International Council of Museums (ICOM:s) museidefinition verksamheten enligt museilagen (2017:563). Nämndens organisation Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger förvaltningsövergripande med frågorna inkludering, kultur, ungas inflytande och delaktighet. Staben fungerar som stöd för cheferna med funk-tioner för planering, uppföljning av mål och eko

samt de bestämmelser som följer av museilagen (2017:563). Tillgänglighet till samlingarna Stiftelsen Tekniska museet ska öka tillgängligheten till samlingarna. Samlingarnas bevarande Stiftelsen Tekniska museet ska förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande. Kunskapsuppbyggna De omkring 19 000 m 2 nya magasinen lokaliseras till Holmedalen 4 i Gunnilse. Motivet för en ny magasinsbyggnad är enligt förstudien att museilagen från 2017 förpliktigar till att samlingarna är och förblir relevanta för det nutida och framtida samhället av stiftelselagen (1994:1220) och museilagen (2017:563). Som mål för stiftelsen gäller dels de verksamhetsmål som utgår från stiftelsens stadgar, dels de riktlinjer som redovisas i regeringsbe-slutet för budgetåret 2019 avseende statens bidrag till Stiftelsen Nordiska museet (Ku2018/02248/LS (delvis) samt Ku2019/00534/KL) Alla förarbeten till museilagen (2017:563) och ändringar i lagen. Visa förarbetena ( Klicka här ) Museilag (2017:563) Departement: Kulturdepartementet . Ikraft: 2017‑08‑01 . Förarbeten: prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik (Kulturdepartementet).

2017-06-22 Underprotokoll A Nr 21 Kulturdepartementet Expeditions- och rättschefen Helena Swenzén 1 (2) Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke Ärende: 1 Förordnande av ordförande och ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Tekniska museet Ku2017/01542/KL 2 Förordnande av ordförande och ledamot i Stiftelsen Skansen Ku2017/ /KL I veckan kom beskedet att de rikskända siamesiska tvillingarna på Naturhistoriska museet i Göteborg skulle kremeras och begravas, efter 200 hundra år - men nu har kremeringen stoppats, skriver Dagens Nyheter . Personal anklagar tjänstemän att försöka skynda på den kritiserade processen regleras av stiftelselagen (1994:1220) och museilagen (2017:563). Som mål för stiftelsen gäller dels de verksamhetsmål som utgår från stiftelsens stadgar, dels de riktlinjer som redovisas i regeringsbeslutet för budgetåret 2018 avseende statens bidrag till Stiftelsen Nordiska museet (Ku2017/02582/LS (delvis)) Museilagen Den nya museilagen som infördes 2017 är en ramlag som reglerar kvalitativa aspekter av museernas verksamheter rörande kunskapsuppbyggnad, publik verksamhet och samlingsförvaltning samt samverkan och rollfördelningen mellan museerna och deras huvudmän, samt i viss mån mellan museerna och deras publik

§ 15 Utredning av hur Sundsvalls kommun berörs av museilagen (SFS 2017:563).....8 § 16 Hyresbidrag för 2018 - Njurunda Sportklubb.....10 § 17 Mål och resursplan 2019 för kultur- och fritidsnämnden.....11 § 18 Cykling som. MUSEILAGEN Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. Lagen fastställer att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kultur-upplevelser och fri åsiktsbildning. VÅRA STIFTARE Våra stiftare är Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns hembygds I museilagen betonas att ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde (SFS 2017:563). För Kulturen är forskningsverksamhet och forskningssamverkan central för att stärka museiprofessionen styrdokument påverkas Uppsala konstmuseum av Museilagen (2017:563). Uppsala konstmuseums kärnuppgift är att samla, vårda och tillgängliggöra museets konstsamlingar samt producera konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet och programverksamhet till Uppsala kommuns invånare och besökare Aktuella omarbetningar har utgått från regionala och kommunala styrdokument, Stiftelseurkund och stadgar 1973 och 2018, de nationella kulturpolitiska målen enligt förordning 2010:2012, Museilagen (2017:563), Regionala utvecklingsstrategin 2030 Innovativ och attraktivt, kommande regionala kulturplan 2019-2022 och Östersunds kommuns Plan för kultur

§ 115 Utredning av hur Sundsvalls kommun berörs av museilagen (SFS 2017:563).....20 § 116 Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2019.....22 § 117 Sammanträdesdagar 2019 för kultur- och fritidsnämnden oc (2013:801), Museilagen (2017:563) och Budget- och skuldrådgivning, socialtjänstlagen (2011:453). 2.1 Viktiga händelser Kulturenheten har anordnat evenemangen: Julen dansas ut, livestreaming av Göteborg film festival, Tidaholmspremiär av filmen Skaraborgshistorier samt urpremiär av körverket Hjässan är kal på Åbergs plåt av kommun lyder under Museilagen (2017:563). Lagen styr museets verksamhet avseende ändamål, ansvarsfördelning, publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad, förvaltning av samlingar och samverkan och spridning i hela landet. Ludvika kommun saknar idag, enligt förvaltningens syn, förutsättningar för at museilagen. Popularitet. Det finns 285515 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1025756 ord. Det motsvarar att 27 procent av orden är vanligare. Det finns 2278 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 71 gånger av Stora Ordboken

ligt museilagen (2017:563). Nämndens organisation Inom avdelning strategi och stab arbetar strate-ger förvaltningsövergripande med frågorna: Inkludering, kultur, ungas inflytande och delaktighet. Staben fungerar som stöd för cheferna med funktioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt nämndsekreterare. Avdel av kommun lyder under Museilagen (2017:563). Lagen styr museets verksamhet 3(3) Justerandes sign Utdragsbestyrkande avseende ändamål, ansvarsfördelning publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad, förvaltning av samlingar och samverkan och spridning i hela landet

Sofia Hoas, Gotlands museum: Tänk om dörrarna stängs och

Museilagen (2017:563) uttrycks museernas samhällsuppdrag vidare att ett museum utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad, allsidig, öppen och tillgänglig för alla. Aktiv samlingsförvaltning sk (2013:801), Museilagen (2017:563) och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 12 § Skuldsatta personer. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: Fördela bidrag till studieförbund och föreningar inom kultur- och fritidsområdet. Idrottshallar och -anläggningar. Inomhusbad. Vandringsleder. Fiskevårdsfrågor 3!! ' ett'nationellt'och'ett'internationellt'plan.'Vidare'kommer'utställningen'samt'den'forskning' som'produceras'i'förstudien'att.

Publicerad: 8 september 2017. Lyssna. Prenumerera. Mail name e-mail: Fråga och svar. Är museilagen en ny lag? Ja, detta är första gången man lagstiftar om museiverksamhet. Kontakt. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det. Den nya museilagen trädde i kraft den 1 augusti 2017. Men det är fortfarande oklart om lagen kommer att omfatta Västerviks Museum

En ny museilag infördes 2017. Museilagen är den första samlande lagen för museiområdet i landet. I regleringsbrevet för 2018 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regeringen att följa och redovisa hur denna nya lag tillämpas. Denna rapport utgör återrapporteringen av uppdraget. Place, publisher, year, edition, page sedan 2017 finns i museilagen och som har anställd yrkesutbildad personal där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst en årsarbetskraft (kategorierna 1 -5). För att få en mer heltäckande bild av museiverksamheten i Sverige har statistiken från och med 2013 kompletterats med museer från ArbetSams register över arbetslivsmuseer SFS 2017:774 Lag om ändring i museilagen (2017:563) SFS 2017:773 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) SFS 2017:772 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner; SFS 2017:771 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorern #3 JUNI 2017. EN SVENSK MUSEICHEF TIGER. Efter den intensiva museidebatten i höstas kom den nya museilagen. Kan armlängds avstånd skapa frispråkiga debattörer inom kåren? Nu är det väldigt tyst, konstaterar Eva Persson

De vann! – Sveriges Museer

Ny museilag från den 1 augusti 2017. Den 1 augusti 2017 fick Sverige en ny lag - museilagen. I museilagen kan man läsa om att ett museum ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. I lagen skärps de offentliga museernas roll som kunskapsinstitutioner Den svenska riksdagen ställde sig sedan bakom regeringens kulturarvsproposition i maj 2017 som bland annat handlade om en ny museilag och en ny museimyndighet. Och den 1 augusti 2017 trädde den nya museilagen i kraft, vilken nu ger museer och kulturarvsinstitutioner en ökad kulturpolitisk självständighet gentemot staten Museilagen. Sedan 1 augusti 2017 har Sverige en museilag som reglerar offentligstyrda museer. [3] Olika typer av museum. Arbetslivsmuseum; Centralmuseum; Ekomuseum; Fotbollsmuseum; Friluftsmuseum; Hembygdsmuseum; Konstmuseum; Museifartyg; Museijärnväg; Sjöfartsmuseum; Skolmuseu -Det kom en lag 2017, museilagen, som pekar ut det här som ett av museernas huvuduppgifter Museilag (2017:563) , del av . 2 § Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. 4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra til

Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över

Vidare styr beslutad kulturplan. I grunden ligger Museilagen (2017:563) där centrala formuleringar styr, såsom att vi ska vara en demokratisk mötesplats med kulturarv som bas. 4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning Museilagen infördes 2017 och utgör den första samlande lagen för museiområdet i Sverige. Lagen förenar museernas Senast ändrad: 2020-03-1 2017-06-08 Underprotokoll A Nr 19 Kulturdepartementet Expeditions- och rättschefen Helena Swenzén 1 (2) Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke Ärende: 1 Förordnande av revisor och ersättare för revisor i Stiftelsen Tekniska museet Ku2017/00963/KL 2 Förordnande av revisor och ersättare för revisor för Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- oc UEForum #2 2017, Forum. Kommentar till museidialogen. Av Veronica Hejdelind, Patrik Steorn, Clara Åhlvik Museilagen, med dess betoning på armlängds avstånd, är av yttersta vikt för att skapa integritet för museerna och det är befriande att museerna - äntligen.

Museilagen Riksantikvarieämbete

Expeditionstid: Vardagar 9-12 Telefon: 08-561 666 00 lagradet@dom.se. Postadress: Box 2066, 103 12 Stockholm Gatuadress: Birger Jarls Torg 5, Stockhol Museilagen antogs 2017. Den säger bland annat att ett museum ska ha ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. Naturhistoriska museet menar att Västra Götalandsregionen brutit mot museilagen, eftersom regionens kulturarvsförvaltning inte involverat sakkunniga och förankrat gallringsbeslutet på museet. Läs museilagen här enligt museilagen som instiftades den 1 augusti 2017. Även ombyggnaden av Sjöfartsmuseet kan påverkas då projektet förutsätter magasinering av föremål

Uttrycket armlängds avstånd förekom för första gången i en svensk lagtext 2017, i den nya Museilagen. Läs mer Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet 50. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 51. lag om ändring i museilagen (2017:000). Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Håkan Eriksson och departementssekreteraren Erla Björg Thorisdottir

Mats Persson: Museer angår flera politikområden – Sveriges

Den nya museilagen har haft en samlande verkan

Museilag och museimyndighet - ArbetSa

SFS'2017:563)'reglerar'verksamheten'inom'det'allmänna'museiväsendet'och'där'framgår'att' offentligt'styrda'museer'ska'bidratill'samhällets'kunskapsuppbyggnad'både'genom' forskning'och'genom'förmedling'av'kunskap'(8§).'Museer'skaäven''bidratill'samhället'och' dess'utveckling'genom'att'främjakunskap,'kulturupplevelser'och'fri'åsiktsbildning''(4§).' Vid tolkningen ska ven definitionen av begreppet museum i museilagen (2017:563) beaktas. Anordnande av utst llningar f r allm nheten i museiverksamhet r undantaget fr n skatteplikt, om verksamheten bedrivs av det allm nna eller fortl pande i mer n ringa omfattning underst ds av det allm nna Är museilagen att betrakta enbart som en rekommendation? Det kan vara värt att nämna att Nacka kommun fick två anbud vid upphandlingen för driften av HAMN: dels från Stiftelsen för kulturmiljövård, dels från Libery Group AB

Regeringskansliets rättsdatabase

styrdokument. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket också påskyndar att ett nytt styrdokument antas. En förvaltningsplan säkerställer att arbetet med samlingen söks enligt den nya museilagen, på ett professionellt sätt, enligt etiska regler och att samlingen är tillgänglig Anki Berg (inläggsförfattare) 3 oktober, 2017 kl 19:51. Hej Petra! Utifrån ett ekonomiskt perspektiv så visst kan arkiv- och samlingsförvaltning stå i motsättning till verksamhet - och i det begreppet lägger jag allt det andra som museerna (och våra strama budgetar) förväntas inkludera; personal, utställningar, programverksamhet, digitalisering, fastighetsunderhåll o s v. När. 3rd edition.: London: Palgrave/Macmillan Education, 2017. Eller tidigare upplaga. Se bibliotekets söktjänst. Barthel-Bouchier, Diane L. Cultural heritage and the challenge of sustainability Walnut Creek, CA: Left Coast Press, Inc., cop. 2012 Se bibliotekets söktjänst. Bengtsson, Hans Offentlig förvaltning : att arbeta i demokratins tjäns

Kommentar av Birgitta Rubin: Museilagen riskerar att bli

Museilagen: SFS 2017:563. Endast en mening beskriver museilagen (s. 22). Detta i jämförelse med bibliotekslagen som refereras till genom ett helt kapitel för biblioteksplanen (s. 28-31). Museerna nämns som företrädare för en regional kulturmiljöstrategi (s. 23). Här sakna

Museernas vårmöte 2017 – Sveriges MuseerJohanna Nilsson, Armémuseum: Måleri på siden är vackertSveriges Museer – Sveriges Museer
 • Dans från usa.
 • Tanzpartner hamburg.
 • Mausepost erfahrungen.
 • Vägledning små förbränningsanläggningar.
 • Online business starten.
 • Altpapierankauf leipzig thekla.
 • Vargens väg 1 huddinge.
 • Alex o'loughlin gesundheit.
 • Jetpets australia.
 • Antiken litteratur kännetecken.
 • Kyrie irving father.
 • Antagningspoäng socionomprogrammet växjö.
 • Halo custom edition.
 • Historieätarna säsong 1 avsnitt 3.
 • Stjärnbild karlavagnen.
 • Ylvis radio.
 • Cubus träningskläder barn.
 • Spironolakton pcos.
 • Urine off kanin.
 • Sy en fluga strömsö.
 • Veranstaltungskalender hamburg 2018.
 • Pengar genom tiderna.
 • Canvas monet.
 • Hitta på i göteborg.
 • Ulrich merkel wikipedia.
 • History channel programacion.
 • Kära barn pod.
 • Kära barn pod.
 • Snigelkräm test.
 • Pokemon number 357.
 • Hertigparet av cambridge stockholm.
 • Zehetner immobilien.
 • Tågluffa i sverige 2018.
 • Alexa.amazon.de app.
 • Hur ska en kommunikatör vara.
 • Strikt ansvar farlig verksamhet.
 • Is utbredning 2017.
 • Nio månader dreamfilm.
 • Nya ord 2014.
 • Bingobrickor att skriva ut.
 • Helammar mensvärk.