Home

Indikation fass

Home Page - Patientfall

Melatonin Orifarm - FASS Allmänhe

Indikation/ kontraindikationer : Se FASS samt sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling. Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer. Eptifibatid (Integrilin) Beredningsform: Injektionsvätska 2 mg/ml (injektionsflaska 10 ml). Infusionsvätska 0,75 mg/ml (infusionsflaska 100 ml) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Enligt Lundevall tändes den senaste tidens uppgång av att kvartalsrapporterna visserligen var sämre än väntat för det gångna kvartalet men samtidigt innehöll en indikation om att man nu har passerat botten.; Att kvävedioxid finns med som norm beror på att höga halter kvävedioxid är en. Indikationer för inläggning av perifert insatt central kateter (PICC) När perifer administrering är kontraindicerat till exempel vid administrering av läkemedel med pH <5 till >9, >600 mOsm/L [11], smärta vid injektion/infusion ska en centralvenös infart övervägas, vid kort- till medel långvarigt behov av intravenös behandling, 1 vecka upp till 1 år [9] Om FASS > Om Fass > Tjänster och funktioner > Cookies > Integritetspolicy > Företag A-Ö; Om LIF > Medlemmar i LIF > Presentation > Kontakta LIF; Fass-verksamheten, Box 17608, 118 92 Stockholm - Telefon 08-462 37 00 - E-post info@fass.se; Version: FASS-20.2.1-9 FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen.. Waran används vid ökad benägenhet för blodproppar

Även om Synflorix kommer att ersätta Prevenar13® som upphandlat konjugatvaccin från 1 september 2019, så är det bara Prevenar13 som har indikation för användning hos personer äldre än 5 år. Personer med nedanstående tillstånd bedöms ha en mycket hög risk för pneumokockinfektion BAKGRUND Streptococcus pneumoniae är en av de viktigaste bakteriella patogenerna som drabbar människor. Bakterien är den vanligaste orsaken till: Samhällsförvärvad pneumoni Purulent meningit Sinuit Akut mediaotit Bakteriemi hos barn < 5 år S. pneumoniae kan även orsaka ett flertal andra allvarliga infektionstillstånd. Bakteriens huvudsakliga reservoar är nasofarynx (NPH). Bärarskap.

Tecfidera® (dimetylfumarat)

FASS Allmänhet - Startsid

 1. BAKGRUND Blodtransfusion, d v s transfundering av allogena röda blodkroppar från en erytrocytenhet är den vanligaste transplantationen i Sverige. Erytrocytenheten innehåller förutom röda blodkroppar även en liten mängd plasma (ca 10-20 ml) och en förvaringslösning, oftast SAG-M. BegränsningarVärdering av indikation för transfusion skiftar mellan olika specialiteter. Lokal.
 2. Kontraindikation är i medicin ett tillstånd eller en faktor, som ökar risken med att använda ett särskilt läkemedel, utföra en medicinsk behandling eller engagemang i en särskild aktivitet.. En absolut kontraindikation är ett tillstånd som förbjuder användningen av behandlingen över huvud taget. Till exempel obehandlad pneumothorax (punkterad lunga) är en absolut kontraindikation.
 3. BAKGRUNDDetta är en översikt av perorala antikoagulantia, såsom warfarin och faktor Xa- och trombinhämmare, inkluderande indikationerna för sådan behandling.För information om åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp, se: Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingreppWarfarin (/) har använts sedan 1950-talet. På senare år har förskrivningen.
 4. K-behandling, vilket avser behandling med olika kumarinderivat, där warfarin är den enda använda i dagsläget, som har en hämmande effekt på K-vita

Sammanfattande värdering. Mirabegron (Betmiga) är en beta-3-receptoragonist som studerats vid behandling av överaktiv blåsa. Stimulering av beta-receptorerna åstadkommer avslappning av detrusormuskeln Effekten av mirabegron vid överaktiv blåsa är inte bättre än de antikolinerga läkemedlen som används idag. Däremot är risken för antikolinerga biverkningar, till exempel muntorrhet. BAKGRUND Orsakas av den sporbildande bakterien Clostridium tetani, som är en grampositiv anaerob stav. Bakterien bildar två toxiner, varav det ena (tetanospasmin) är ett mycket potent neurotoxin, som verkar genom blockering av transmittorsubstanser. Clostridium tetani finns normalt i tarmen hos många djur och förekommer i jord. Speciellt hög mängd av bakterien finns i gödslad jord. Indikation och dosering. Melatonin (Circadin) är godkänt som monoterapi för korttidsbehandling (3 veckor) av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre. Circadin kommer tillsvidare inte att omfattas av läkemedelsförmånerna varför patienten står för hela kostnaden själv

Indikationer för akut dialys. Lungödem eller övervätskning vid anuri eller oliguri. Hyperkalemi; P-Kalium >7,0-7,5 mmol/l och beroende av symtomen och där annan terapi bedömes otillräcklig. Hyperkalcemi; P-Calcium >3,25-3,75 mmol/l och beroende av symtomen och där annan terapi bedömes otillräcklig Enligt Fass förmodas Sativex inte vara beroendeframkallande. Sammanfattningsvis gör detta att specialister i olika områden såsom onkologi, geriatrik, urologi, neurologi, psykiatri, allmänmedicin och anestesi bör upplysas om att medicinsk cannabis kan förskrivas i Sverige i dag, och kan övervägas då andra läkemedel inte gett önskad effekt Bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat är en grupp ataraktika, det vill säga lugnande medel, som upptäcktes av en slump i början på 1960-talet vid ett laboratorium på läkemedelsbolaget Roche.I Sverige introducerades bensodiazepiner i mitten på 1960-talet som ett alternativ till barbiturater.En av de av media mest uppmärksammade bensodiazepinerna genom åren är Rohypnol. Detta dokument visar en sammanställning av läkemedel som används i behandlingen av beroende och medlens indikation vid olika typer av beroende. För mer utförlig information hänvisas i övrigt till Fass (nytt fönster) Innehållsförteckning: Alkoholberoende: 1. Antabus - Spärrmedel mot alkohol: 2. Campral - Minska återfallsrisken: 3

Indikation - Wikipedi

25 sjuksköterskor/barnmorskor med förskrivningsrätt - Mun-H

Indikationer och verkningsmekanism Indikation Barn. Genotropin (somatropin) används till barn vid. tillväxtstörning p.g.a. otillräcklig insöndring av kroppens eget tillväxthormon. tillväxtstörning i samband med Turners syndrom, som är en kromosomrubbning hos flickor. tillväxtstörning i samband med kronisk njursjukdom I FASS finns särskilda symboler för att markera att ett läkemedel klassas som narkotika enligt förteckning II, III eller IV/V, se www.fass.se. Se även avsnittet Läkemedel med särskilda restriktioner. Läkemedel med särskilda restriktioner. För vissa läkemedel är förskrivningsrätten begränsad till läkare som uppfyller särskilda krav

I de fall där man anser att det finns indikation för behandling med denosumab trots låg njurfunktion bör patienten skötas av specialist, eftersom man kan behöva substituera med mycket höga doser kalcium och följa kalciumvärdena tätt. För övrigt ses i stora studier inga frekventa biverkningar av denosumab [12] Indikation: Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats. Hud- och mjukdelsinfektioner. Infektioner i leder och skelett samt lungor. För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se www.fass.se

Indikation: Aktiv immunisering mot tyfoidfeber hos vuxna eller hos barn över 2 år och särskilt för personer som kommer att vistas i områden där hög risk för tyfoidfebersmitta föreligger. För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Typhim Vi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00 Indikation: Behandling av torr hud av olika genes. Varningar och försiktighet: Använd inte i hörselgångarna eller på brännskadad hud. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Datum för översyn av produktresumé 2017-03-09. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se Indikation: Primär p ulmonell h ypertension (PPH). Dosering: 2,5-5 mikrogram per dos x 6-9/dag. Vid start av behandling med ileoprost ska den första inhalerade dos en vara 2,5 mikrogram iloprost givet genom nebulisatorns munstycke

Läkemedelslista Vårdgivarguide

Hiprex ® (Metenaminhippurat) ATC-kod: J01XX05 RX F Indikation: Långtidsprofylax efter en initial sanering med lämpligt kemoterapeutikum vid recidiverande urinvägsinfektioner. Korttidsprofylax vid korttidskateterisering och instrumentella ingrepp i urinvägarna. Underhållsterapi vid asymptomatisk bakterieuri hos långvårdspatienter orsakade av kateter, uridom etc Indikation: Cirkulatorisk chock, refraktär hypotension, allergisk chock, anafylaxi, hjärtstopp, grav hjärtsvikt, kardiogen chock, svåra förgiftningar, kraftig bronkospasm, status astmaticus, svår stridor. Dosering: 0,05-0,1-(0,30) μg/kg/min = 3-40 ml/h för 70 kg. Vanlig startdos 0,1 μg/kg/min, dosen anpassas efter blodtrycket Indikationer. Metoden kan användas istället för syrgasmask då man vill undvika uttorkning av övre luftvägar. Exempel i samband med växling mellan NIV och mask eller vid långvarigt behov av syrgas. Gasflöden upp till 35 liter/minut kan prövas utan läkarordination. Högre flöden används bara efter godkännande av ansvarig läkare

Häst | NORVET PHARMA

Kvarstående indikation är upprepade febrila recidiv och vesikoureteral reflux med dilatation (grad III-V) under spädbarnsåret för både flickor och pojkar och efter 1 års ålder för flickor. Som profylax ges nitrofurantoin (1 mg/kg kroppsvikt) eller trimetoprim (0,5-1 mg/kg kroppsvikt) till natten 6 www.sahlgrenska.se Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17759 su/med 2020-06-15 8 Riktlinje Behandling med Metotrexat Innehållsansvarig: Amra Osmancevic, Universitetssjukhusö, Läkare hud- och könssjukvård (amros) Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef, Verksamhet Hud- och könssjukvård (helgu14) Denna rutin gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvår Andnöd, bröstsmärta, illamående och så vidare är i sig inte indikationer för oxygenbehandling. Ordinationen ges av läkare och omfattar dos (som oftast anges i liter/minut), administrationssätt och planerad behandlingstid. Doseringen bestäms med hjälp av artärblodgasprover och pulsoximetri 0,5 mg/ml 1 dos 3 3 doser Indikation: Nästäppa Anmärkning: 1 pipett i vardera näsborren högst 3 ggr dagligen. utvärte s Nicotinell Depotplåster 14 mg/ 24 timmar 1 st 1 1 st Indikation: Nikotinabstinens Kontraindikation: Se FASS. Obs! Hudöverkänslig för plåster. Anmärkning: Styrkan väljs utifrån patientens nikotinkonsumtion, se FASS Indikation: PecFent är avsett för hantering av genombrottssmärta hos vuxna som redan erhåller underhållsbehandling med opioider för kronisk cancersmärta. Genombrottssmärta är ett övergående smärtskov under en i övrigt kontrollerad långvarig smärta. För FASS-text, klicka här

Synonymer till indikation - Synonymer

Antikolinergika (kallas också antikolinerga läkemedel eller parasympatolytika) är en grupp läkemedel som hämmar eller blockerar acetylkolinets effekter på det perifera och centrala nervsystemet, och hämmar därmed det parasympatiska (kolinerga) nervsystemet. Dessa läkemedel betecknas också som kolinerga blockerare eller kolinerga antagonister Indikationer. BeneFIX (nonacog alfa) är indicerat för behandling samt förebyggande av blödningar hos patienter med hemofili B. BeneFIX kan användas till alla åldersgrupper. Mer om indikationer och verkningsmekanism för BeneFIX finns att läsa i produktresumén på fass.s Indikationer. Parenteral nutrition (PN) används när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition. Observera att patienten inte bör utsättas för onödig svält i samband med utredningar eller inför medicinska och/eller operativa behandlingar Under graviditet skall Diltiazem APL 2 % rektalsalva endast ges på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret. Kvinnor i fertil ålder bör använda effektiv preventivmetod under behandling med Diltiazem APL 2 % rektalsalva. Kalciumantagonister kan hämma prematura kontraktioner i uterus

Indikation 1. Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Lyrica (pregabalin) är godkänt för behandling av neuropatisk smärta hos vuxna, för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) hos vuxna patienter och som tilläggsbehandling av vuxna med partiella epileptiska anfall.. Lyrica och neuropatisk smärt Observera att kvinnor <65 år utan andra riskfaktorer har ej indikation för antitrombotisk behandling, samt att ålder ≥65 år är den markör som medför störst ökning av risken för stroke hos en lågriskpatient med 1 poäng på skalan. Dosering (peroral): Enligt Fass. Antikoagulantia.

Video: Indikationer och kontraindikationer - Vårdhandboke

För ytterligare information om förpackningar, kontraindikatio­ner, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, www.fass.se. Biogen-34717 September 2020 PLEGRIDY®Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019. Indikation:För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS Kaliumpermanganat 0,1%® Här finns information om hur du använder Kaliumpermanganat 0,1 %. Användningsområde. Rikligt till måttligt vätskande sår Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Verzenios (abemaciklib) L01XE50, Proteinkinashämmare, filmdragerade tabletter 50, 100, 150 mg. Indikationer: Verzenios är indicerat för behandling av kvinnor med hormonreceptorpositiv (HR-positiv), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2-negativ) lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en. Fibraternas indikation är kraftigt förhöjda triglyceridvärden (>10mmol/L). I vissa fall med kombinerad hyperlipidemi kan man ge kombinationsbehandling med statin och fibrat. Resiner: Kan användas vid höga LDL och i kombination med statin. Är fria från systembiverkningar vilket kan vara en fördel

Loperamid Mylan - FASS Allmänhe

Lamotrigin (Lamictal®) har i Sverige den psykiatriska indikationen förebyggande behandling vid bipolär sjukdom, huvudsakligen genom att förhindra depressiva episoder (FASS) vid sidan av sin indikation mot epilepsi. Fördelar med lamotrigin: 1. God dokumentation för återfallsförebyggande behandling mot depression vid bipolär. Godkänd indikation i Fass: Behandling av episoder av egentlig depression. Sedativ effekt genom blockering av histamin (H 1) receptorn Mirtazapin saknar i praktiken antikolinerg aktivitet Läkemedel Tid till effekt t 1/2 Kommentar Mirtazapin 30-90 min 20-40 h - Kan vara ett lämpligt alternativ vid sömnstörning och samtidig or Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. För fullständig information se www.FASS.s För fullständig information vid förskrivning samt produktresumé (december 2019) se www.fass.se. Indikation: Intrarosa är avsett för behandling av vulvovaginal atrofi hos postmenopausala kvinnor som har måttliga till svåra symtom

Indikationer MabThera SC 1400 mg, lösning för subkutan injektion Follikulärt lymfom . MabThera är indicerat för behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III-IV follikulära lymfom i kombination med kemoterapi Immunterapi är ytterligare ett angreppssätt att behandla cancersjukdomar. Verkningsmekanismen för KEYTRUDA är att PD-1 receptorn blockeras så att varken PD-L1 eller PD-L2 kan binda in. Då möjliggörs en reaktivering av tumörspecifika cytotoxiska T-celler i tumörens mikromiljö och immunförsvaret återfår sin antitumorala förmåga Indikation Vuxna patienter med icke-valvulärt1 förmaksflimmer och med CHA2DS2-VASc-poäng ≥ 1 (ej endast kvinnligt kön) För dosering samt ytterligare läkemedelsinformation se www.fass.se För ytterligare information och råd i specifika kliniska situationer se www.ssth.se. Title: Microsoft Word - Checklista NOAK6.doc

Waran® - FASS Allmänhe

Debatt: Oklar indikation är en fara. Publicerad: 23 Mars 2011, 13:39. DEBATT Alltför få recept har tydliga beskrivningar av användning och ändamål. Socialstyrelsen måste ta problemet på allvar och förbättra systemet, skriver Gity Khaksa. Ämnen i artikeln: Läkemedel Läkemedelsföretag Läkemedelsverket Farmaci Fass RoActemra Indikation Förfyllda sprutan: RoActemra, i kombination med metotrexat (MTX), är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som antingen inte har haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat tidigare behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) eller tumörnekrosfaktor-(TNF)-hämmare Indikationer. MYLOTARG ® (gemtuzumab ozogamicin) är avsett för kombinationsbehandling med daunorubicin (DNR) och cytarabin (AraC) för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi (APL).. Verkningsmekanism. MYLOTARG ® är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som består av en. Indikationer. Eliquis kan användas för att behandla eller förebygga tromboser vid flera olika tillstånd. 1 Här kan du läsa mer om respektive indikation, sammanfattningar av studier som ligger till grund för dessa, ta del av publikationer samt även få praktisk vägledning om hur du använder Eliquis. Om du vill veta mer om Eliquis, olika stöd som du eller dina patienter kan ta del av.

FRONTLINE COMP (fipronil/s-metopren) spot-on, lösning.Receptfritt läkemedel. Indikationer: Behandling och förebyggande behandling mot fästingar och loppor på hund, katt och iller. Behandling mot pälsätande löss på hund och katt. Förebygger loppsmitta i miljön genom hämning av utvecklingen av alla immatura stadier Debatt: Oklar indikation är en fara. Ett handdatorsystem med tillgång till hela Fass, och som också varnar för farliga läkemedelskombinationer, har underlättat arbetet för mobila akutläkaren Mats Hellqvist i Uppsala. 26 Juni 2006, 07:57. Miljömärkning nu på Fass.se

FASS Vårdpersonal - Startsid

Indikationer: NOAK (apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban). Enligt Kloka listan i första hand apixaban (Eliquis), i andra hand dabigatran (Pradaxa). NOAK är godkända för: Förmaksflimmer; Trombosprofylax efter knä- eller höftplastik; Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE Indikation: Akut behandling av migrän med eller utan aura. Hortons huvudvärk. Styrkor, förpackningar och dosering: Dosampuller + Imigran-penna 2×0,5 ml. Dosampuller (refill) till Imigran-penna 2×0,5 ml och 3×2×0,5 ml. Normal dosering är 1 dosampull (ges med Imigranpenna) á 6 mg subkutant Oklar indikation sätter patientsäkerheten i fara. Publicerad: 23 Mars 2011, 11:57. Alltför få recept har tydliga beskrivningar av användning och ändamål. Socialstyrelsen måste ta problemet på allvar och förbättra systemet, skriver Gity Khaksa

Vid en blodtransfusion förs nytt blod in i kroppen. Det kan behövas om du har förlorat mycket blod vid till exempel en olycka eller i samband med en operation. Blodtransfusioner kan också vara en del i en behandling av en sjukdom G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se SPC 2017-03-07. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. Kyleena ®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel Indikation : Antikonception Liraglutid är subventionerat för behandling av typ 2 diabetes mellitus, i doser upp till 1,8 mg dagligen under namnet Victoza, men inte för enbart indikation fetma och inte i doser upp till 3,0 mg dagligen (Saxenda). Biverkningar till Saxenda och Mysimba är i viss mån av övergående natur och hanteras med gradvis dosökning (se FASS) Doseras 1 gång per dygn som subkutan injektion. För dosering, se Fass. Preparat: Fragmin, Innohep. För patienter med venös trombos associerad med cancersjukdom rekommenderas behandling med LMH i full dos enligt Fass i fyra veckor, därefter ställningstagande till dosreduktion till 75% av full dos utifrån behandlingssvar och blödningsrisk Se FASS för dosjustering vid nedsatt njurfunktion. Såväl effekt som biverkningsfrekvens är dosberoende. Vanliga biverkningar är yrsel, dåsighet, viktökning, kognitiv påverkan. Observera att gabapentinpreparat i de flesta fall inte är utbytbara på apotek pga indikationen epilepsi och att det är stora prisskillnader mellan olika.

Pneumokocker - Vaccinering av riskgrupper Vårdgivarguide

För indikationen näspolypos finns ingen Fass-indikation för barn under 18 år. Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen. Mometason är miljöklassificerat. Registrerat 970411 Melatonin hjälper vid sömnproblem och en rubbad sömnrytm. Det verksamma ämnet melatonin är ett hormon som skapas frpn tryptofan och som kroppen själv producerar i tallkottskörteln. När nivåerna av melatonin stiger under dygnet ger det kroppen en signal att börja sova. Man blir då dåsig och trött. Om melatoninavlämningen rubbas, kan detta ge sömnproblem. Genom att inta extra. Indikation: För behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). Även verksamt vid upplösning av fekalom. Kontraindikationer : Intestinal perforation eller obstruktion förorsakad av strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, ileus, svåra inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen som t ex Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon

ÄLDRE I CENTRUM #3/2018Prionelle och Prionelle 28 är kombinerade p-piller medSandostatin® LAR® | MedhubNeuzugang: Omega Speedmaster Day Date und Revue Thommen
 • Paradise island hurghada.
 • Fitbit app android.
 • Harry potter fenixorden stream.
 • Avsedd synonym.
 • Zuschläge steuerfrei aber sozialversicherungspflichtig.
 • Worcestershiresås ica.
 • Avelsägg löpanka.
 • Vad kostar faderskapstest.
 • Vinterdäck goodyear ultragrip ice .
 • Nyårsmeny helsingborg avhämtning.
 • Hd wallpaper imac.
 • Persienner sneda fönster.
 • Dorn jula.
 • Peridotite.
 • Emma frans pojkvän.
 • Kontiki.
 • Westie hündin abzugeben.
 • Carnegie lägenheter.
 • Frost ackord.
 • Draktränaren astrid.
 • Låsning i käken.
 • Bär upp broar.
 • Hur funkar facket.
 • Radsport kiesl | e bike | radspezialist | shimano center.
 • Nike raab brainpool.
 • Värt att fotografera i stockholm.
 • Kalla fakta stream.
 • Blixtavisering samsung.
 • Windows 8 release date.
 • Chicken nuggets recept fritös.
 • Tarifgruppe k5 gehalt.
 • How to change login screen windows 10.
 • Firefox versions.
 • Hund jultröja.
 • Resa genom ryssland.
 • Child pugh skala.
 • Lecab karlstad öppettider.
 • Harley quinn full movie.
 • Stil kläder.
 • Fjärde penningtvättsdirektivet proposition.
 • Vit tandställning.