Home

Begära ut handlingar socialtjänsten

Kan jag begära ut handlingarna? - Offentlighetsprincipen

 1. Därför råder jag dig att besöka socialtjänsten i din kommun och berätta varför du vill få ut handlingarna. Om syftet inte är att orsaka ditt ex någon skada, då bör du få ut handlingarna. Är du intresserad kan du själv läsa på socialtjänstens hemsida om att ta del av uppgiften inom socialtjänsten
 2. Fråga: Är det möjlighet att ta ut avgift i samband med att en handling begärs ut (en hel utredning/journal)? Svar: Rätten till information avser inte utlämnande av uppgifter om en registrerad, utan att tillgodose en informationsskyldighet mot registrerade. Därutöver kan den registrerade begära tillgång till sina uppgifter, närmare bestämt en kopia av sina uppgifter
 3. som begär ut handlingen) hänvisas till den verksamhet som ansvarar för handlingen. Verksamhet som utför verkställighet Om det är handlingar som upprättats inom verksamheten som begärs ut bör de inom verksamheten som känner brukaren bäst göra menprövningen i samråd med enhetschef
 4. Handlingen ska också förvaras hos myndigheten där man begär ut den. Här utgår jag ifrån att beslutet eller informationen finns hos den myndighet där personen begär ut handlingen ifrån. Det sista kriteriet kan också anses uppfyllt då det är socialtjänsten som har gjort en utredning och därigenom har de upprättat handlingen
 5. begär ut journalkopiorna. Om man lämnar ut - bifaller begäran- innebär det att den som begärt ut handlingen har rätt, att kostnadsfritt, på plats, få läsa hela journalen antingen i pappersform eller på datorskärm (se även kap 3 Utlämnande av journalhandlingar)
 6. En förvaltningshandbok vid socialtjänsten i Stockholms stad omfattades av biblioteksundantaget, enligt JO, och var därmed inte en allmän handling. Däremot tyckte JO att en enskild borde ha rätt att begära utdrag ur handboken på samma sätt som man inom statlig sektor har rätt att mot avgift få kopior av lagar och förordningar i svensk författningssamling

När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet. Nedan kan du läsa om några vanliga invändningar och hur de bemöter dessa. 1. Vi hinner inte just nu! 2. Vi har inte expeditionstid! 3. Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är. Fråga: När tingsrätt begär yttrande från socialtjänst i frågor som rör vårdnadstvist hur bör socialtjänst ställa sig till att lämna ut dessa uppgifter?Yttrande gäller socialregister samt misstanke- och belastningsregister. Svar: I enlighet med föräldrabalken har domstolen ansvar för att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda socialtjänsten och en myndighet inom socialtjänsten och mellan det egna företaget, den egna juridiska personen, och andra enskilda. Sekretessbestämmelserna innebär att eoffentlig verksamhet inte får n lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess över sekretessgränser om int Svar: Begära ut handlingar - Socialtjänsten på nätet; Svar: Begära ut handlingar. Skapad av Socialtjänsten på nätet, 2018-09-21. Inga svar 2018-09-21 #1. Socialtjänsten på nätet Grupp: Moderator Ursprungligen postat av HakÅ. Hej! Jag är nu vuxen och flyttade från.

4 § En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap. 1 § Du har rätt att begära ut de uppgifter som socialtjänsten har om dig. Beroende på form av placering/placeringar kan det variera vad som finns kvar efter så lång tid. Du vänder dig till den kommun som vars socialtjänst var ansvarig för din placering. Oftast är det den kommun du var skriven i när vården inleddes

Får vi ta ut en avgift när någon begär ut en handling? - SK

IVO strävar ändå efter att lämna ut handlingar per e-post. Vi tar betalt för tidsåtgång för att ta fram och distribuera allmänna handlingar elektroniskt. När du begär ut allmänna handlingar ska de först sekretessgranskas, den delen av hanteringen är inte avgiftsbelagd. Enstaka handlingar kan lämnas ut kostnadsfritt via e-post som begär ut handlingen och i vilket syfte. Vid sådana tillfällen bör man då upplysa om att sökanden inte är skyldig att svara, men att uppgifterna behövs för att kunna pröva begäran och att den kan komma att avslås om sökanden inte vill uppge namn/syfte Om du vill begära ut en handling kan du skicka ett e-postmeddelande till forskola@malmo.se. Beskriv så noga som möjligt vad det är för handling du vill ta del av. I samband med din förfrågan har du rätt att vara anonym. Vi får aldrig fråga vem du är eller vad handlingen ska användas till Vårdnadshavare kan begära ut alla handlingar som finns hos socialtjänsten på det barn man har vårdnaden om. I undantagsfall kan socialtjänsten sekretessmarkera hela eller delar av vissa handlingar/journaler om man bedömer att det är till men för barnet att vårdnadshavaren läser handlingarna

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. Med en korrekt hantering. Belastningsregistret - begär utdrag Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet

Hej! Jag undrar hur min sekretess som skolsköterska är gentemot socialtjänsten? Har jag någon? Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den? Krävs något formellt dokument eller är det så att de kan kräva att jag lämnar information, kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare m.m, muntligt utan samtycke, om de vill ha det När någon begär att ta del av en handling eller en uppgift i ett socialförsäkringsärende måste Försäkringskassan göra en s.k. menprövning. Det innebär att man först bedömer vad det är för typ av uppgift, och sedan om det kan antas att den berörda personen eller hens närstående tar skada av att uppgiften lämnas ut Sekretess - Sekretess mellan socialtjänsten och andra myndigheter Frågor & Analyser 2006-A 9 A 9-06 2020-05-1

Hur gäller sekretessen inom socialtjänsten? - Sekretess

 1. Om en god man, förvaltare eller förmyndare vill ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen. Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har inte rätt att ta del av alla uppgifter som finns om huvudmannen hos överförmyndarnämnden
 2. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande
 3. Socialsekreterare och andra befattningshavare inom socialnämnder och socialtjänsten kommer inte sällan i kontakt med andra myndigheter och enskilda som begär ut uppgifter. I sin nya bok går Fredrik Rådman igenom reglerna och ger konkreta exempel på situationer där sekretessfrågan blir aktuell
 4. Hej Staffan! Vårdnadshavare har begärt ut alla anteckningar från kurator. Kurator har fört anteckningar i PMO och flera tillfällen har orosanmälningar gjorts pga hemförhållanden hos den vårdnadshavare som nu begär ut anteckningarna. I vår kommun har vi fått till oss att vi alltid ska dokumentera när vi träffar elever även i stödsamtal, men att vi tänker på vad vi skriver
 5. - socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.), 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och 2. den enskilde begär myndighetens prövning
 6. En journal inom socialtjänsten är en del av en personakt. Syftet med journalen är att det ska gå att följa vad som görs och hur situationen ser ut för den enskilde i förhållande till hens ansökan, behov och genomförande av beslutade insatser

Utlämnande av journaler och journalinformatio

 1. Begära ut allmän handling Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges grundlagar, främst i Tryckfrihetsförordningen (TF)
 2. a barns journaler mm. Ja, du ska kontakta den socialkontor som du tillhör och helt enkelt begära ut alla handlingar de har om dig
 3. Socialsekreterare och andra befattningshavare inom socialnämnder och socialtjänsten kommer inte sällan i kontakt med andra myndigheter och enskilda som begär ut uppgifter. I sin nya bok går Fredrik Rådman igenom reglerna och ger konkreta exempel på situationer där sekretessfrågan blir aktuell

Jag arbetar som socialsekreterare och i min kommun kostar det inget för klienterna att begära ut handlingarna. Sen är det lagstadgat att socialtjänsten har 1 vecka på sig från det att klienten begärt ut alla sina handlingar tills dess att klienten skall få dessa Ärenden innehåller oftast allmänna handlingar av olika slag som man kan begära ut. Handlingar i avslutade ärenden är som regel allmänna. Sekretessen till skydd för personer som söker hjälp hos socialtjänsten är mycket stark. I regel är det hemligt vem som har kontakt med socialtjänsten. Se här: Fel att avslöja kontakt med.

[Kvinnan] framför via mail 2014-04-27 att hon åter begär ut de handlingar som har samband med Myndighetsenhetens behandling av den orosanmälan som [anmälaren] lämnat [kvinnan] begär ut handlingarna med hänvisning till att hon är part enligt Förvaltningslagen I socialtjänsten arkiv finns bl.a. akter från barnavårdsnämnden och socialtjänsten och journaler från barn- och ungdomshem. Vi kommer att fråga dig om vilka uppgifter eller handlingar du söker, t. ex. barnhemsjournal och barnavårdsmannaakt, Sekretessprövning. Vi gör alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling Registerutdrag och rättelser. Du har rätt att vända dig till ett företag eller myndighet som behandlar dina personuppgifter och be att få veta vilka uppgifterna är och få felaktiga uppgifter rättade På dessa sidor har vi samlat information om hur du går tillväga för att begära ut olika typer av handlingar från Regionarkivet. Här hittar du även annat som är viktigt att känna till innan du lämnar in en begäran, som till exempel vad som gäller kring sekretess, hur mycket det kostar och hur vi skickar kopior

En person, företag eller en organisation kan begära ut exempelvis handlingar som rör hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt tryckfrihetsförordningen har alla - svenska och utländska medborgare - rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess Vi har valt ut de paragrafer och delar ur paragrafer från sekretesslagen (SekrL 1980 : 100) och socialtjänstlagen (SoL 2001 : 453) som vi anser är relevanta i samarbetet mellan socialtjänst och polis. 3.1 Sekretesslagen (1980: 100) Sekretesslagen (SekrL) behandlar såväl tystnadsplikten som förbud att lämna ut handlingar

Handlingar som är yngre än tio år finns hos respektive nämnd, medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du får inte ta med dig handlingarna hem

socialtjänst - Allmän handlin

 1. Då begäran kom frågade sjuksköterskan alkoholklinikens medicinskt ansvariga som sa att hon måste lämna ut handlingarna. Hon skickade då kopior på alla journalblad. Ansvarsnämnden skrev att kvinnan två månader tidigare hade kontaktat vårdcentralen och tagit tillbaka medgivandet om att lämna ut uppgifter till socialtjänsten
 2. Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara information inom socialtjänsten som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer. Sådana handlingar har du i normalfallet inte rätt att läsa. Kommunen ska lämna ut de handlingar du begär skyndsamt, så snabbt det är möjligt
 3. Instruktion för att begära ut dokument. - Du har rätt begära ut allmänna handlingar från alla offentliga instanser du betalar med din skatt. Om du är part i ett ärende har du rätt till partsinsyn utan hinder av sekretess för att kunna tillvarata din rätt till rättvisa (EKMR artikel 6, länk)

Om handlingarna kan tänkas omfattas av sekretess har kommunen däremot rätt att fråga vem du är för att kunna göra en sekretessprövning. Du kan klaga. Om du nekas att ta del av en handling i dess helhet som kommunen bedömer är sekretessbelagd, har du enligt lagen rätt att begära ett skriftligt överklagbart beslut från kommunen En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag

Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten. Detta till exempel genom att läsa den, skriva av eller på annat sätt avbilda den. Vill personen ha en kopia av handlingen har den rätt att få detta mot en fastställd avgift, se punkt 10 Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet med att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden HFD 2014 not 75: Fråga om ytterligare handlingar skulle lämnas ut i mål rörande sekretess inom socialtjänsten (återförvisning) HFD 2014 not 33 : Sekretess enligt 18 kap. 1 § andra stycket 2 och 35 kap. 1 § första stycket 4 offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgifter om polismyndighets kontroll av personalens åtkomst till och aktivitet i myndighetens IT-syste

Skyndsamhetskravet - Allmän handlin

tral uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att doku-mentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser. Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestämmelser i grundlagarna, sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen och speciallag-stiftningen på socialtjänstens område Om någon med fullmakt begär att få ut uppgifter eller handlingar som omfattas av sekretess kontrollerar Migrationsverket om fullmakten är giltig och vad den omfattar. Vad ska en full­makt inne­hålla? I fullmakten ska det klart och tydligt vara skrivet att personen ärendet berör har gett sitt tillstånd till att uppgifterna lämnas ut handlingar kan vara belagda med sekretess till följd av bestämmelser i offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400). En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess­ belagd. En allmän handling är alltså antingen offentlig eller sekretessbelagd. Registreringsskyldighet Allmänna handlingar som har kommit in till eller upprättat

Registerutdrag , frågor och svar - SK

Svar: Begära ut handlingar - Socialtjänsten på nätet

Dessa handlingar har förvaltningsrätten tillgång till. Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men, Du har alltid rätt att begära att förvaltningsrätten håller en muntlig förhandling dit du och din motpart får komma och muntligen lägga fram er sak för förvaltningsrätten Beställa handlingar från Nässjö kommunarkiv Kopia på ditt betyg från Nässjö kommuns skolor. Om ditt originalbetyg har försvunnit kan du begära ut en kopia. I kommunens arkiv finns betyg från högstadium, gymnasiet och Nässjö Lärcenter Socialtjänsten informerar även att de trots fullmakten har kontaktat vårdnadshavaren för en förfrågan om hen önskar att begära ut handlingarna, men vårdnadshavaren har ingen önskan om att få handlingarna till sig.Har Socialtjänsten rätt att avsluta aktualiseringen utan ytterliga åtgärd, trots insynsfullmakt Lär dig mer om Socialtjänsten. På hemsidan Koll på Soc får du svar på dina frågor och får veta mer om hur socialtjänsten fungerar. Gå till Koll på Soc (öppnas i nytt fönster) Läs mer om Anmälan barn som far illa hos Socialstyrelsen. 1177, När barn far illa. 1177, Bristande föräldraskap. 1177, Sexuella övergrepp. Hot och vål Begär ut allmänna handlingar. Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handingar du vill få ut. Mail name e-mail: Ditt namn (valfritt) Nämnd/Diarieenhe

Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001

Begära ut uppgifter från soc? - Flashback Foru

Ta del av handlingar IVO

Om exempelvis socialtjänsten får signaler om att ett barn far illa kan de begära in föräldrarnas patientjournaler. Journalerna blir därmed en del av deras så kallade 11:2 utredning. Om exempelvis moderns journal ingår i utredningen kan då fadern utnyttja partsinsynen och begära ut kopior Att begära ut sin journal från psykiatrin är mycket lätt och skiljer sig inte från övriga vården. Det bästa är att göra en skriftlig ansökan på plats, som sedan (normalt) godkänns av läkaren och du får ut dina journalkopior. Jag hämtade ut mina, men man kan oftast få dem hemskickade mot portokostnaden Om du vill få ut allmänna handlingar så behöver du begära dem. Att begära ut allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen. Beställa ritningar eller handlingar. För att begära ut de handlingar du behöver är det bäst om du är så specifik som möjligt, så du får det du vill ha ut

Begära ut en handling - Malmö sta

Socialtjänst, Bup, Sjukhus - Soctanter på näte

Begära ut handlingar socialtjänsten. Socialtjänst- och hälso och Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om. sjukvård) eller OSL 26 kap. 1 § (socialtjänst).Om en annan person begär ut en handling, än den person som berörs av handlingen, ska de Det är socialnämnden eller utföraren som bedömer om det. männa handlingar, genomsyrar all offentlig verksamhet. Till skydd för bl.a. enskilds personliga och ekonomiska förhållanden begränsas dock offentligheten genom sekretessreglering. Det finns dock ett flertal författningar som stödjer digitala informationsutbyten mellan myndigheter i syfte att bl.a. förbättra myndigheternas kontrollmöj

Begäran om allmän handling - en guide Nacka kommu

Men om barnet riskerar att fara illa av att informationen lämnas ut till vårdnadshavarna kan socialtjänsten hålla inne med sådan information. Det är handläggaren som lämnar ut uppgifterna. Om det behövs för utredningen kan socialtjänsten begära ut barnets sjukjournaler. Man har ingen rätt att begära ut föräldrarnas sjukjournaler I Falu kommun hanterar vi en stor mängd handlingar. Många av dessa handlingar är offentliga och du kan begära att få se dem. Vad är offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, och har funnits ända sedan 1766. Den ger dig bland annat rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem du är. Vad är.

Belastningsregistret - begär utdrag Polismyndighete

Mer information om vad som gäller när man vill begära ut uppgifter från Skatteverket kan du läsa på Skatteverkets hemsida. 7 september 2015 - 11:10 Dela svare Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst avseende barn och unga 18-20 år, tidigare Barns behov i centrum (BBIC) genomförs av barnklinik. Hälsoundersökningen genomförs av läkare och är en planerad hälsofrämjande undersökning som ska kunna erbjudas inom fyra veckor från förfrågan Ökad kontroll av id-handlingar - vi godtar bara pass Från den 12 december 2020 ska du använda OCR-nummer när du betalar till oss Brexit och konsekvenser av Storbritanniens utträde ur E

Elevhälsan - Skolsköterskans sekretess gentemot socialtjänsten

Handlingar som är arkiverade hos oss kan vi enkelt skicka till dig. Tänk på att inskrivningshandlingar, till exempel lagfart, inteckningar, avtalsservitut och liknande, som är registrerade före den 1 juni 2008 finns hos Riksarkivet Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna. När en handling innehåller eller uppgifter som omfattas av sekretess, kan vi behöva veta vem som begär ut handlingen för att kunna göra en sekretessprövning

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket Begär ut allmänna handlingar. Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handingar du vill få ut. Läs om hur dina personuppgifter hanteras. Mail name e-mail: Ditt namn (valfritt Avdelningschef Har ansvaret för att avdelningens allmänna handlingar hanteras på rätt sätt. Handläggare Har ansvar för att dokumentera sina ärenden, skriva ut handlingar som skrivs under och arkivera i akten samt rensa akten när den avslutas. 1 Utdrag ur socialtjänstlag och förordning se s. 30. Se även stadsarkivets gallringsbeslu Om socialtjänsten tidigare varit behjälplig i kontakter med förskola/skola, BUP, Hab och andra viktiga instanser, så blir man nu ensam med det ansvaret. Hur kommer umgänget att fungera? Har man en bra kontakt med det biologiska nätverket så har man ett hum om hur fortsatt umgänge kan komma att se ut Därför lämnar vi i kommunen ut vissa dokument. När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära att få ut den

 • Jurassic world 2018 fallen kingdom.
 • Konkava speglar.
 • Mercury utombordare prislista.
 • Panerad kolja recept.
 • A tale of two cities wikipedia.
 • Färskost korsord.
 • Uni paderborn bibliothek.
 • Vad är klockan i paris film.
 • Kaffemått 10 gram.
 • Arrecife shopping.
 • Atkins diet wiki.
 • Naglar karlbergsvägen.
 • New york new york frank sinatra.
 • Geranium macrorrhizum bevan's variety.
 • Wolf bilder gezeichnet.
 • Spanskakurs falun.
 • Prata japanska.
 • Karin dor make maka.
 • Hva liker guttene at jenter gjør i senga.
 • Vermont cykel kvalitet.
 • Ant body art & tattoo.
 • Bonde söker fru marcus tjejer.
 • Msc poesia hytter.
 • Tv2 sverige.
 • Are you the one season 6 watch online 123movies.
 • Spirited away stream eng sub.
 • Finsk tango stockholm.
 • Tatuering skorpor lossnar när jag smörjer.
 • Jason mask.
 • Airplane world trade center video.
 • Allsång på skansen.
 • Cable triceps.
 • Nikon app android.
 • Drexler sahnelikör.
 • Enare träsk.
 • Roman kemp shirlie holliman.
 • Sehenswürdigkeiten luzern.
 • Baleyco kennel.
 • Archer mr200 mimo.
 • Vad är tryckfrihetsförordningen.
 • Different aircraft engines.