Home

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Mot den bakgrunden beslutade regeringen år 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Nu tar vi nästa steg genom att göra Skolverket till sektorsansvarig myndighet när det gäller de statliga insatserna för skolväsendets digitalisering Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet - Regeringen.se : (Via Regeringen.se.) Så kom då i veckan som gått regeringens beslut när det gäller skolans digitalisering. En nationell strategi behövs och Skolverket föreslog sådana i början av 2016 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten Nationell strategi för skolväsendet. Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen.

Skolverket får ansvar för digitaliseringen - Regeringen

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Ett efterlängtat beslut är fattat av regeringen, beslutet om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet . Det har tagit tid att nå fram till ett fastställande, och i vissa delar och inom vissa verksamheter kan det hävdas att strategin redan är mer verkstad än strategi Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Nu har Sverige en nationell digitaliseringsplan för skolan enligt ett Pressmeddelande från Regeringskansliet förra veckan För att lyckas med skolväsendets digitalisering samarbetar vi med både myndigheter och andra aktörer. Vi digitaliserar de nationella proven Genom att digitalisera de nationella proven skapar vi effektiva, användarvänliga och rättssäkra prov. När proven blir digitala ska det finnas en digital infrastruktur och digital kompetens på alla skolor för att eleverna ska kunna genomföra proven Regeringen beslutade nyligen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Äntligen, säger Cecilia Lilja på Digilär. Regeringens mål är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten

Regeringen beslutade om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017. Den pekar ut inriktningen för den fortsatta utvecklingen, bland annat att fler ska få tillgång till stöd genom undervisning där digitala verktyg är en naturlig del. De som ska använda verktygen måste också få kunskap om hur tekniken fungerar Regeringen beslutade för två år sedan om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet är att skolan ska bli ledande i att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet - Regeringen.se: (Via Regeringen.se.) Så kom då i veckan som gått regeringens beslut när det gäller skolans digitalisering. En nationell strategi behövs och Skolverket föreslog sådana i början av 2016 6 #skolDigiplan. Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Sammanfattning. Digitaliseringen innebär stora förändringar för . samhället i stort och för skolväsendet. I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för di-gitalisering av skolväsendet. Den sträcker sig fram till och med år 2022 I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19) saknas helt förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv och utifrån att barn är biologiska växande människor med kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling. Det är idag känt att överdriven tillit till digitala plattformar i skola och förskola.

digitaliseringsstrategi och Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som båda presenterades av regeringen under 2017. Digitalisering är därför inte ett val utan något som är nödvändigt för att Östersunds kommun ska kunna agera i takt med den omvärld som kommune Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition

Regeringen beslutar att Sverige ska anslutas till

Skolverkets sektorsansvar handlar om att arbeta för att skapa goda nationella förutsättningar för skolans digitalisering. Samtliga av Skolverkets uppdrag inom digitaliseringsområdet utgår från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som regeringen beslutade om i oktober 2017 Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser. För två år sedan, 2017, beslutade regeringen om en nationell strategi för skolväsendet. Skolverket har därefter fått i uppdrag att främja skolväsendets digitalisering. En jämförbar nationell strategi för digitalisering av högre utbildning och forskning saknas ännu i Sverige, men finns exempelvis i Norge där man utvecklat en Strategi for digitalisering i høyere utdanning og. 2017 beslutade regeringen om en gemensam nationell digitaliseringsstrategi. 2. Därtill beslu-tade regeringen om en nationell strategi för skolväsendet. 3. samt gjorde en överenskommelse med SKL om en gemensam e-hälsovision. 4. Ovan nämnda tre nationella dokument anger visioner, ramar och mål som även är styrand

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet... Peter Karlberg - 1050 dagar seda Kontaktväg för dig som är huvudman och vill hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av nationella proven. Vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det handlar om att att skapa goda förutsättningar för alla Sveriges skolor Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet. Regeringen får även meddela föreskrifter om undantag från kraven på legitimation och behörighet för sådana speciallärare och specialpedagoger som är anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan eller.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet - SK

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras #16 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 12 oktober 2018 I detta avsnitt får ni höra Anders Grundberg (Förvaltningschef), Marie Cornmark (Processledare) och Carina Andersson (Bitr. förskolechef) prata om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet från regeringen Regeringen Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Läroplan Skolverket tar fram ett förslag Regeringen Beslutar, kan göra förändringar Skolverket Informerar och stödjer Förskolor Implementerar Digitalisering i Lpfö1

Skolverket främjar skolväsendets digitalisering - Skolverke

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I maj 2017 beslutade regeringen om en samlad digitaliseringsstrategi, som ger en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik för ett hållbart digitaliserat Sverige. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Dessa behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. Berörda aktörer måste ta ansvar, satsa resurser och aktivt verka för att initiativen ska förverkligas

Nationellt Regeringen beslutade under hösten 2017 om en nationell strategi för skolans digitalisering.2 Strategin lägger grunden för det fortsatta arbetet att med hjälp av digitaliseringens potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka likvärdigheten i skolväsendet. Strategin syftar till att alla barn oc Regeringen kommer att presentera en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för att ta tillvara potentialen i digitaliseringen, för skolutveckling i stort och för utveckling av undervisningen Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser bland annat informationssökning och källkritik. Strategin för skolan ska ses som en del av en större helhet Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som sträcker sig fram till år 2022. För att sätta större fokus på att utveckla barn och elevers digitala kompetens har läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplane

Det är tydligt i den breda kartläggning vi gjort i Den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering. Men utan ett större ansvarstagande från staten riskerar flera kommuner och fristående huvudmän att varken kunna genomföra de digitala proven eller att klara målen i regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompeten De n 19 oktober släppte regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet som regeringen har satt är att Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I förverkligandet av denna ambition spelar skolväsendet en stor roll MOT EN MER DIGITALISERAD SKOLA. I går beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.Det övergripande målet för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (U2017/04119/S). Det övergripande målet med strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet [Elektronisk resurs] Regeringskansliet : 2017-10-19T16:04:27+02:00 Regeringen beslutade om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017 och en nationell handlingsplan för skolans digitalisering 2019. I februari i år kom en lagrådsremiss med förslag om utökade juridiska möjligheter att använda fjärr- och distansundervisning i det svenska skolsystemet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Regeringen har fastslagit att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.4 För att leva upp till regeringens höga ambition har man inom skolväsendet tagit fram en digitaliseringsstrategi5. Målsättningen är Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna..

Video: Digitaliseringsstrategin - Regeringen

Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digita Läs även: Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet . Från läs- och skriv till hälsa och kunskap. Sedan Januari 2017 använder över 350 000 barn över hela världen våra läs- och skrivappar Per om Valet 2 - frihet, jämlikhet och solidaritet Leif Andersson om Valet 2 - frihet, jämlikhet och solidaritet Lotta Larsson om Valet 2 - frihet, jämlikhet och solidarite

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliserings­strategi för skolväsendet, som ska leda till en hög digital kompe­tens hos barn och elever och för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Därför tar vi nu fram ett digitaliseringsprogram med rikt­ning, fokus och ansvar för oss inom skolan i Göteborgs Stad de Nationella mål som regeringen beslutade år 2017 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och som ska vara uppfyllda 2022, läs nedan.1 SKR:s Nationella handlingsplan för digitaliseringen av skolväsendet - skoldigiplan bygger vidare på den nationella strategin och ska hjälpa respektive kommun att nå målen för. Läs mer om den Nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Skoldigiguide är ett verktyg som hjälper skolans ledare med digitalisering

Regeringen beslutar om nationell digitaliserings- strategi

 1. Det målet lyfte regeringen fram (igen) när man gick ut med info om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (1). Målet har funnits under några år, men det har i skolans värld inte pratats så mycket om det. Jag stötte på målet första gången när jag läste om guldtrappan när den infördes år 2014
 2. Regeringen Utbildningsdepartementet Bilaga till regeringsbeslut 1:1, 2017-10-19 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Innehållsförteckning Moderniseringen av Sverige bÖrjar i skolan — 3 Strategins övergripande rnål och fokusområden Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet
 3. tent. För detta spelar skolväsendet en central roll genom att ge möjlighet att utveckla förmågan att använda och skapa med digitala verktyg och förståelse för hur digitali-seringen påverkar individen och samhällets utveckling. I oktober 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
 4. Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter.. I oktober 2017 tog regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för hela skolväsendet. Målet med strategin beskrivs i inledningen på följande sätt
 5. Diarienummer: U2017/04119/S Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Sidan 11 Delmål 2.2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten Tekniken får inte utgöra ett hinder för en god utbildning. Stödfunktioner måste finnas tillgängliga för att säkerställa avbrottsfria uppkopplingar och att digitala verktyg och övrig it.
 6. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 19 oktober 2017 fattade regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås
 7. I höstas antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som har den djärva målsättningen att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter i all undervisning, inklusive vuxenutbildningen. Strategin innehåller tre fokusområden med olika delmål som ska vara uppnådda till 2022

Övergripande för hela skolväsendet har regeringen tagit fram en nationell Digitaliseringsstrategi med en strävan att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Strategin utgår från tre fokusområden och sätter mål som ska vara uppfyllda senast 2022. - Fokusområde 1: Digital kompeten Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet skolväsendet, som regeringen beslutade om den 19 oktober 2017. Skolans styrdokument och det uppdrag skolan har utifrån styrdokumenten presenteras, samt de tillägg avseende stärkt digital kompetens, som gjorts i svensk skolas styrdokument Sverige beslutade Regeringen år 2017 att införa en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, med målet att Sverige ska bli bäst i världen på att ta vara på de möjligheter som följer med digitaliseringen (Regeringen, 2017). Detta har även inneburit förändringar

Nationell digitaliseringsstrategi för svenska skolväsendet

 1. Men utvecklingen går inte lika snabbt längre. Vi halkar efter andra länder trots regeringens digitaliseringsstrategi som syftar till att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har i anslutning härtill nyligen beslutat om den första nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet
 2. Nationellt Regeringen beslutade under hösten 2017 om en nationell strategi för skolans digitalisering.l Strategin lägger grunden för det fortsatta arbetet att med hjälp av digitaliseringens potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka likvärdigheten i skolväsendet. Strategin syftar till att alla barn oc
 3. Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen Nygårds Karin, Raymond Terese 2016 : 128 sidor : ISBN: 9789188149152 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet [Elektronisk resurs] Regeringskansliet : 2017-10-19T16:04:27+02:00
 4. Nationell digitalisering för skolväsendet genomförs nu Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen beslutade 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi som spänner över flera samhällsområden och med en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digitaliserat Sverige
 5. Regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och läroplansförändringarna visar det. Målet är att barn och vuxna i förskola och skola på bästa sätt ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och på så sätt uppnå en hög digital kompetens som främjar kunskapsutveckling och likvärdighet
 6. Äntligen kom regeringen ut med en digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Inte en dag för tidigt! Läs vår sammanfattning eller ta del av hela den nationella digitaliseringsstrategin för..

Så arbetar vi med skolväsendets digitalisering - Skolverke

 1. I maj 2017 beslutade regeringen (Utbildningsdepartementet, 2017) om en samlad nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som befolkningen ska arbeta utifrån för att kunna leva upp till huvuduppdraget. Strategin innehåller tre fokusområden; 1) digital kompetens för alla i skolväsendet, 2) likvärdi
 2. För en månad sen tog regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Andreas Wetell är den som ska se till att målen uppnås i Söderköpings kommun
 3. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och Skoldigiplan I maj 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi som spänner över flera samhällsområden och ger en samlad vision för regeringens politik om ett hållbart digitaliserat Sverige (Regeringskansliet, 2017b)
 4. Nationell digitaliseringsstrategi ger stora förändringar i skolan Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och nu har regeringen tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Digitaliseringen ger stora möjligheter för skolan

I Reg eringsbeslutet, 2017-10-19, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet kan man bland annat läsa Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hu Regeringen har tagit beslut om nationell it-strategi Publicerad den 26 oktober, 2017 5 november, 2017 av skoldatateket För några dagar sedan beslutade regeringen att anta en plan för nationell it-strategi

Därmed beslutade regeringen 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som består av tre fokusområden: 1. Digital kompetens för alla i skolväsendet, 2. Likvärdig tillgång och användning samt 3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter Aktuellt på nationell nivå • Skolväsendets digitalisering är en högaktuell fråga på nationell nivå. I oktober 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringens övergripande mål för strategin är högt ställda: Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använd

Digitalt lärande - SPS

 1. I torsdags beslutade regeringen om en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. En strategi där man påvisar att barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själva kunna.
 2. I Sverige har läroplaner och kursplaner fått förstärkta skrivningar om digital kompetens i skolan och regeringen har också beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Utbildningsnämnden har med anledning av detta undersökt hur förskolor och skolor i Nacka arbetar med att stödja den digitala kompetensen hos barn och elever
 3. I beslutet hänvisar regeringen även till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som är det enskilt viktigaste styrdokumentet för skolväsendet. Regeringen har även beslutat att inrätta en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn i Sundsvall. Myndigheten ska arbeta med at
 4. Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin innehåller tre fokusområden.
 5. I Reg eringsbeslutet, 2017-10-19, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet kan man bland annat läsa Digital kompetens är i grunden en demokratifraga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver fä förståelse för hu

Målet för regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi som spänner över flera samhällsområden och ger en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digitaliserat Sverige. Denn Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Dnr BUN/2017:340 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. _____ Ärendet Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi över flera samhällsområden. I strategin spelar skolväsendet en central roll genom att kunna ge möjlighe Hon börjar med att berätta om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som regeringen beslutade om 2017. Strategin är ett styrdokument som berör oss alla som arbetar i skolan och Nina lyfter särskilt det fokusområdet som handlar om Digital kompetens för alla i skolväsendet Den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet överlämnades den 18 mars 2019 till regeringen. Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Den första uppföljningen publicerades 18 november 2021

Nationell digitaliseringsstrategi för skolan - verktyg för

**För att Sverige ska vara bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har regeringen antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. SKL kommer att driva arbetet med att bryta ner strategins mål till en handlingsplan med olika initiativ och aktiviteter Detta enligt regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Men trots denna strategi ser förutsättningarna för vuxenutbildningen att arbeta med elevernas digitala kompetens mycket olika ut. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har gjort e

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet saknar

 1. Regeringen har formulerat ett övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin vilket är att: svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten
 2. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt nationella styrdokument. Förskoleförvaltningen anser att frågan om hur barnen ska hantera skärmarna täcks av de dokumenten och att ett en ytterligare policy inte är nödvändig. En policy som reglerar barns användning av mobiltelefoner i förskolan känns heller inte relevant
 3. Nyckelkompetenser för livslångt lärande: en europeisk referensram. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Hämtad 2018-06-28

I regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet betonas att forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser. - Här blir vårt gemensamma projekt en viktig pusselbit och inspirationskälla Om kursen I denna kurs får du utveckla din kompetens att planera, genomföra och utvärdera undervisning i programmering inom teknikämnet. Kursen behandlar programmering i ett brett perspektiv och utgår från den nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som regeringen beslutade om 2017 För framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området får Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad, 2020 års Högre särskilt stipendium av Lärarstiftelsen. Bland annat lyfts hennes insatser inom den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet fram I oktober 2017 beslutade regeringen att anta en Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet. Strategin är framtagen av Skolverket. Det har tidigare saknats en nationell strategi för digitaliseringen av det svenska skolväsendet, som till skillnad från många andra länder har kommunerna som huvudmän i stället för staten I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. - Utbildningsförvaltningen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter och arbeta för de av regeringen beslutade målen i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet I kursen får du vidareutveckla din lärarkompetens med fokus på framtida undervisning om programmering och om matematiska modeller i Undervisning om programmering relativt matematikämnet behandlas utifrån den nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som regeringen beslutade om 2017. För mer information. https://ruc.gu.se.

 • Drömtydning pojkvän lämnar mig.
 • Archer mr200 mimo.
 • Vill du dö quiz.
 • Powershell desired state configuration tutorial.
 • Ont i ena bröstet gravid.
 • Studentenwohnungen kassel.
 • Polyethylene på svenska.
 • Äkta majonnäs recept.
 • Cysta i njuren forum.
 • Husdrömmar säsong 3 avsnitt 8.
 • Byta avgassystem stockholm.
 • .
 • Werner aspenström samlade dikter.
 • Zuschläge steuerfrei aber sozialversicherungspflichtig.
 • Resource pack 1.12 2 xray.
 • Spatellöffel.
 • Watch naruto online english dub.
 • Trafikskyltar parkering.
 • Tullens tipstelefon.
 • Hama reinigungskassette anleitung.
 • Unterer erdmantel.
 • Köpa vapen flashback.
 • Hitta byggfirma.
 • New york new york frank sinatra.
 • Bauhaus hatthylla.
 • Jobs vilsbiburg teilzeit.
 • Afrikansk dvärgget blocket.
 • Havandeskapsförgiftning.
 • Jenny nyström porslin.
 • Elbil bostadsrättsförening.
 • Val av spelare av tränare korsord.
 • Svenska standupgalan 2018.
 • Köper alla bilar oavsett skick stockholm.
 • Backpacka ensam.
 • Apple pencil för ipad pro.
 • Spirit mod wiki.
 • Vedförvaring smide.
 • Ölbutiker köpenhamn.
 • Simone moreno.
 • Vad är en aktie.
 • Kallak.