Home

Nja 1993 s 149

NJA 1993 s. 149 (NJA 1993:31) Målnummer T161-90 Domsnummer DT208-93 Avgörandedatum 1993-04-08 Rubrik Fråga om ersättningsskyldighet för en golfspelare som under sitt spel skadat egendom tillhörig tredje man. Lagrum 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) Den 31 juli 1986 hade R.R. parkerat en personbil på Trelleborgs Golfklubbs. NJA I sid 1993:149 (Nummer i NJA 1993:31) HD:s dom meddelades d 8 april 1993 (nr DT 208). Rättspraxis i litteraturen Fråga om ersättningsskyldighet för en golfspelare som under sitt spel skadat egendom tillhörig tredje man. Instans 1 Den 31 juli 1986 hade Ronny R parkerat en personbil på Trelleborgs Golfklubbs parkeringsplats NJA 1993 s. 149 gällde vållandebedömning vid skada genom golfspel. En bil på en parkeringsplats intill en golfbana träf fades av en golfboll; skadan drabbade alltså en utomstående. HD framhöll skillnaden mellan detta fall och när en deltagare eller åskådare drabbas av skada i samband med sportutövning;.

Högsta Domstolen referat NJA 1993 s

NJA 1993 s. 145. Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sist avlidne makens kvarlåtenskap enligt 3 kap 8 § AB NJA 1993 s 222: Vintern 1983 köpte mjölkbonden G en mjölkningsanläggning av företaget F som var försäkrat hos försäkringsbolaget L. Under perioden 1984-1985 försämrades juverhälsan på korna Rättsfallskoncentrat, NJA 1996 s 598 Björnen Broddwar grupp III. Fakta. Rune E och Bengt R bytte husbilar med varandra. Bägge fordonen överläts i befintligt skick. Rune E gjorde två ytliga besiktningar av Bengt R:s husbil, varav dennes fru vid den andra besiktningen påpekade att hon tyckte sig känna en lukt av mögel

NJA 1993 s 245 Högsta domstolen 1991-B 263 B 263-91 1993-06-03 Göteborgs kommun . NJA 1993 s 245 Källa: 149 s 373). Det ligger i sakens natur att detta krav på tydlighet gör sig gällande med allt större styrka ju längre ned i beslutskedjan som delegering sker NJA 1993 s 128 Källa: Högsta domstolen Målnr/Dnr: 1993-DB 180 Beslutsdatum: 1993-03-29 Organisationer: Allmänt Brottsbalken - 7 kap 4 § Brottsbalken - 24 kap 4 § Föräldrabalken - 6 kap 6 § En moder vägrade på grund av misstankar om incest från faderns sida att lyda en dom om överflyttning av den rättsliga vårdnaden till fadern

NJA 1991 s. 143. I en bouppteckning antecknades debiterade kvarskatter som den avlidne åvilande skulder. s 149, sägs att om en fordran tagits upp till för lågt belopp och detta inte var beroende av att den var obestämt och förmodas uppgå till det antagna beloppet,. På grund av det anförda finner HD att ansökningen skall avvisas och ej, som eljest bort ske (jfr NJA 1993 s 681), överlämnas till HovR:n. HD avvisar ansökningen om återställande av försutten tid. HD:s beslut meddelades d 11 mars 1997 (mål nr Ö 4965/95)

NJA 1993 s. 149: Fråga om ersättningsskyldighet för en golfspelare som under sitt spel skadat egendom tillhörig tredje man. NJA 2005 s. 732 : En person har knuffat en annan så att denne fallit omkull och brutit armen. Åtal för misshandel grundat på likgiltighetsuppsåt har ogillats redan därför att det inte visats att gärningsmannen varit medvetet oaktsam i förhållande till skadan. NJA 1997 s. 149 (NJA 1997:29) Målnummer T4710-95 Avgörandedatum 1997-03-12 Rubrik Såld fastighet var felaktigt taxerad. Detta har inte ansetts utgöra sådan avvikelse som avses i 4 kap 19 § JB. Lagrum 4 kap. 19 § jordabalken (1970:994) Rättsfall • NJA 1980 s. 398 • NJA 1981 s. 89 NJA 1995 s. 148. Fråga, vid ansökan om att ett dödsbo skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, under vilka förutsättningar den som åberopar ett tvistigt anspråk på universell testamentsrätt skall kunna provisoriskt anses som dödsbodelägare NJA 1993 s. 693 En hyresgäst har begärt hyresvärdens samtycke till överlåtelse av en hyresrätt och därvid uppgett till vem överlåtelsen skulle ske. Den omständigheten ensam att den föreslagne hyresgästen förklarat sig inte vara intresserad av att överta hyresrätten har ansetts inte utgöra skälig anledning för hyresvärden att vägra sitt samtycke. 12 kap 32 § JB

En jämförelse kan göras med NJA 1993 s. 436 där en allmän friskrivning i avtalet inte hade någon verkan mot positiva uppgifter i avtalets ingress. Dessa bedömningar av HD gör att det är befogat att fråga sig om avtalsstrukturen i samband med en typisk företagsöverlåtelse har den innebörd som parterna förväntar sig 40 Nils Beckman Föräldrabalken. Äktenskaplig börd. Beträffande internationella förhållanden hänvisas till NJA 1962 s. 123 samt 1964 s. 1 och 247. Tidigare rättsfall om styrkan av den bevisning som erfordras för att förklara ett barn sakna äktenskaplig börd behandlas i SvF under B I b 8. Ett liknande fall förelåg i NJA 1966 s. 408. Modern till en den 25 juli 1959 född gosse. I NJA 2004 s. 149 har dubbelskapandekriteriet getts den innebörden att upphovsrättsligt skydd förutsätter att verket har en sådan självständighet och originalitet att risken för att någon annan oberoende av verket skulle kunna framställa ett överensstämmande eller liknande verk framstår som minimal NJA 1998 s. 189. Klander av skiljedom Juridisk Tidskrift nr 5 1992/1993, s 926ff. Heuman anför bl a (s 928) Studerar man doktrinen finner man emellertid uttalanden om att skiljedomen i stort sett har rättskraft som en domstolsdom. förpliktades att till AP-fonden utge 20 149 082 kr jämte viss ränta.. NJA 1995 s. 418. Giltigheten av en , Aktiebolagsrätt, 16 uppl 1993 s 127-130). Senare doktrin har däremot intagit en ståndpunkt som innebär att pantsättning och borgen bör behandlas lika i nu aktuellt avseende (se Lindskog, Aktiebolagslagen, 12:e och 13:e kap, Kapitalskydd och likvidation, 1994 s 66 not 149, Nerep.

5.8 Förhållandet mellan ogiltighet och hävning . En part som har rätt till jämkning, återgång av prestationerna eller skadestånd enligt detta kapitel och samtidigt har rätt att göra gällande påföljder på grund av avtalsbrott kan välja mellan att grunda sitt anspråk på detta kapitel eller på bestämmelser om avtalsbrott • NJA 1993 s. 302 I-II REFERAT (Jfr 1935 s 613, 1937 s 180 samt 1993 s 302 I och II) Rådhusrätten i Norrköping dömde d 26 okt 1967 till äktenskapsskillnad mellan I-L.S. och R.S.. Under påstående att någon bodelning inte hade företagits i samband med äktenskapsskillnaden eller senare och att R.S. inte hade gått med på at Motion 1993/94:So56 med anledning av prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. Motion 1993/94:So54 med anledning av prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. av Bo Holmberg m.fl. (S Nytt juridiskt arkiv, NJA, är en svensk periodisk skrift där bland annat refererat över domar från Högsta domstolen publiceras. Nytt juridiskt arkiv är uppdelat i två avdelningar: Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (1874-) . Här lämnas uppgift angående alla domar och utslag meddelade av Högsta domstolen ‒Normalkravet är styrkt/visat (NJA 1993 s. 764)) Två lägre nivåer (NJA 1992 s. 113): ‒Klart mera sannolikt ‒Mera antagligt - den sk överviktsprincipen . I linje med huvudregeln avseende bevisbördan gäller att beviskravet kan sänkas om: 1. Möjligheten för part att säkerställa bevisning typiskt sett är liten . 2

1 Se främst NJA 1993 s. 13, särskilt i ljuset av NJA 2007 s. 519 och NJA 2009 N 40. Obehörig vinst-principen har sedan länge ett auktoritativt stöd i HD. I ett nu gammalt avgörande från 1925 utgick ersättning enligt en allmän obehörig vinst princip vilket fortfarande har intresse eftersom Högsta domstolen i det fallet dömde i plenum, NJA 1925 s. 184 I NJA 1993 s. 436 konstaterade HD att en allmän friskrivning, gällande allt ansvar för fel, anses dock inte ha någon verkan mot positiva uppgifter. På denna grund ansåg HD att den allmänt hållna friskrivningsklausulen inte tillräckligt tydligt eliminerade ansvaret för de preciserade uppgifter som lämnats i avtalets ingress NJA 2005 s. 738 betyder att rättsfallsreferatet finns i 2005 års utgåva och att det börjar på sidan 738. I Domstolsverkets databas för rättsfall kan du hitta referat av Högsta domstolens viktigare mål från och med 1981 och framåt med hjälp av referensen från NJA Skrivs in som JO XXXX/XX s. XX, t.ex. JO 2014/15 s. 281. Läs mer om sökmetodik och hur man arbetar med avancerad fritextsökning under Hur man söker beslut. Huvudsyftet med att publicera JO-beslut är att ge vägledning i hur lagen bör tolkas - att skapa praxis

2.1 Allmänt om avtalsbundenhet (1) Avtalsbundenhet uppkommer om parterna uttrycker sina avsikter att binda sig rättsligt och når en ovillkorad överenskommelse om bundenhet. För att bedöma om en part haft för avsikt att binda sig rättsligt, ska hänsyn tas till den partens uttalanden och beteenden så som de skäligen bort uppfattas av motparten Högsta Domstolen NJA 1993 s. 145 (NJA 1993:30) Målnummer: T339-91 Avdelning: Domsnummer: DT206-93 Avgörandedatum: 1993-04-07 Rubrik: Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sis NJA 1993 s. 145 (NJA 1993:30) Målnummer T339-91 Domsnummer DT206-93 Avgörandedatum 1993-04-07 Rubrik Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sist avlidne makens kvarlåtenskap enligt 3 kap 8. Bakgrund: NJA 1993 s 41 I och II, NJA 2000 s 521 samt RH 2002 ref 10 och skadestånds-lagen 2 kap 1 § och 5 kap 1-2 §. Kommentar: Skadan som de anhöriga har lidit har betraktats som en s.k. tredjemansskada, som fram till rättsfallen 1993 inte var ersättningsgilla. I 1993 års rättsfall och därefte I deallra flesta fall finner en domstol, vid prövningen av en vårdnadsfråga, att gemensam vårdnad är en ur barnetssynvinkel mycket bra vårdnadsform som kommer att utövas till främjande av barnets bästa (prop. 2005/06:99 s. 49 ff.) -detta så länge det inte råder en så djup och infekterad konflikt föräldrarna emellan att det är praktiskt omöjligt för dem att samarbeta i.

Svensk rättspraxis SvJ

 1. 4 Ds 1993:15 EFTER LINDOME.....37 4.1 ETT SÄNKT BEVISKRAV Delaktighet i brott i ljuset av NJA 1992 s 474 - en förvirrad del av straffrätten s. 279 2 SOU 1944:69 s. 91 3 SOU 1944:69 samt JT 1996/97, Herlitz Carl Erik, Delaktighet i brott i ljuset av NJA
 2. NJA 1993 s 727 Fakta Tre tonåringar har dömts för mordbrand efter att ha anlagt en brand på en skola, av vilken en av tonåringarna även dömts för grov mordbrand efter en anglagd brand på en simhall. De dömda var 16 år vid händelsenstidpunkt, de ålades att solidariskt betala skadestånd gällande skolbranden, vidare dömdes den ansvariga för branden på simhallen att betala.
 3. 1992 s. 728 Lastbilsleasingen 1993 s. 188 Gillette 1993 s. 324 Fastigheten Majfisken 1993 s. 553 Skolgårdsbråket 1993 s. 560 Bostadsrätten i Brf Verdandi 1993 s. 687 Bredäng Städ 1994 s. 65 De fyra safirerna 1994 s. 265 Det innehållslösa bodelningsavtalet 1994 s. 598 Bankens skatterådgivning 1995 s. 25 Stenseles återkallade.
 4. 2.11 Avtalad form (1) När en part under avtalsförhandlingarna gett uttryck för att avtalsbundenhet inte ska uppkomma innan parterna iakttagit viss form, uppkommer inte avtalsbundenhet innan formkravet uppfyllts. Om parterna kommit överens om att deras avtal ska dokumenteras i skrift, presumeras att parterna också kommit överens om att de inte ska vara bundna vid avtal innan de bekräftat.
 5. NJA:1993sid310 63 Sexuellt övergrepp mot åttaårig flicka har bedömts som våldtäktsbrott. Allmän åklagare yrkade vid Lindesbergs TR ansvar å Agne K, född 1920, för grov våldtäkt och sexuellt ofredande s dom meddelades d 23 juni 1993 (nr DB 367)..
 6. NJA eller Nja kan syfta på: NJA - en svensk periodisk skrift, se Nytt juridiskt arkiv; NJA - ett tidigare statligt stålföretag, se Norrbottens Järnverk; NJA-gruppen - en tidigare fri teatergrupp; Geografi. Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM; Exportera alla.

Rättsfall från Högsta domstolen under 1993 Lagen

Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1998 s. 893 (NJA 1998:132) Målnummer T3134-97 Avgörandedatum 1998-12-29 Rubrik Handläggningen av bostadslån hos länsbostadsnämnd har fördröjts, vilket medfört att lånet utbetalats i ett förhöjt ränteläge 4.3.1 NJA 1920 s. 231 och NJA 1922 s. 122 - Förtäckt värdeöverföring i tidig praxis Se Andersson i SvJT 1993 s. 566. 14 obilligt, oskäligt etc., se Lindell s. 367 och Lehrberg s. 149. 53 liksom möjligheten att kunna fixera det slutliga bevistemat, har en fundamental betydelse enligt andra regler NJA 2009 s. 441 (NJA 2009:43) Målnummer Ö3573-07 Avdelning 1 Avgörandedatum 2009-06-29 Rubrik Fråga om ersättning för rättegångskostnad avseende arbete som utförts av parts anställde jurist. Lagrum 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) Rättsfall • NJA 1991 s. 28 • NJA 1993 s. 11 NJA 1993 s. 188 (NJA 1993:38) Målnummer Ö934-93 Domsnummer SÖ259-93 Avgörandedatum 1993-05-07 Rubrik Vitesförbud enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken NJA_1993_44_s_216. Postat 2018/02/25 2018/02/26 Kategorier Övrigt Taggar 20:1 BrB, åklagarmyndigheten i Huddinge, BrB 20:1, dröjsmål, förundersökning, Justitieombudsmannen, NJA 1993 s. 216, NJA 1993:44, skyndsamhetskravet, tjänstefel Lämna en kommentar till Ettårigt dröjsmål inte straffbart

NJA 1999 s. 149 lagen.n

NJA 2013 s. 100. Vid ansökan om bodelningsförrättare i samband med äktenskapsskillnad invänds att bodelning redan har skett. Bodelningsförrättare ska förordnas om det inte framgår av ordalydelsen och utformningen av bodelningsavtalet att detta omfattar all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning En analys av rättsfallet NJA 1993 s. 553, där två pojkars skojbråk gått överstyr och den ena pojken i samband med detta gjort illa den andra. Eleven diskuterar ostridiga och ostridiga fakta i fallet, samt hur Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen dömde i fallet (och varför det skiljer sig). Notera att källor saknas Court Högsta Domstolen Reference NJA 1993 s. 723 (NJA 1993:128) Målnummer Ö406-90 Domsnummer SÖ740-93 Avgörandedatum 1993-12-10 Rubrik Sedan talan väckts mot ett aktiebolag angående skadestånd men talan avvisats på grund av en mellan parterna i avtal intagen skiljeklausul, har bolaget försatts i konkurs som avslutats utan överskott NJA:1993sid616 114 Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott. Dessutom frågor om gränsdragning dels mellan våldtäkt och grov våldtäkt dels mellan sexuellt ofredande och sexuellt umgänge med barn. (Jfr till den första frågan 1986 s 821 och 1992 s 446, till den andra frågan 1993 s 310 och till den tredje frågan 199

Nja 1993 S 149 - Le'selec

NJA 2017 s. 343. En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts. Helsingborgs tingsrätt . Den ideella föreningen Institutet för Juridik och Internet förde vid Helsingsborgs tingsrätt den talan mot den ideella föreningen Ivstitia in Æternvm som framgår av tingsrättens dom Rättsfallskoncentrat: NJA 1993 s. 727 Bakgrund Tre ungdomar, här kallad O, M och N, dömdes för mordbrand i en skola som de orsakade genom tändningen av en sopsäck. En av killarna, N, blev ytterligare dömd för grov mordbrand som han vållade på en simhall. Vid tiden för de skadeståndsgrundande handlingarna var alla pojkar sexton år gamla. . Skadekostnaderna ersattes av. Röstresultat perioden 1993/94-2001/02. Det finns nu ytterligare nio år av omröstningar tillgängliga som dataset. I dataseten kan man se hur varje enskild ledamot har röstat i olika ärenden. Voteringar; Diariet i öppna data. Riksdagens diarium finns som dataset i öppna data Alla domar från Arbetsdomstolen där prejudikatet AD 1929 nr 29 nämns. Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare NJA:1980sid725 137 Fråga om utvisning på grund av brott. Tillika spörsmål om beviskrav och bevisvärdering i brottmål. (Jfr, beträffande förstnämnda fråga, 1980 s 407) Allmän åklagare yrkade vid Malmö TR ansvar å tunisiska medborgarna Rachid A och Laroussi L enligt följande: 1. Våldtäkt

Upphovsrätt till ritningar, NJA 2004 s. 149. Eklöf, Dan . Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. 2004 (Swedish) In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet Article, book review (Refereed) Publishe Upphovsrätt till ritningar, NJA 2004 s. 149 Please wait Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistic P.S. 149 Christa Mcauliffe in Jackson Heights is a neighborhood school serving grades Kindergarten through 5. This school is in its own building. There is a dual-language program available in Spanish which offers instruction in both English and the target language, and is designed to make children fluent in both Alla domar från Arbetsdomstolen där prejudikatet NJA 1987 s. 336 nämns. Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Problemställningen är således vilken betydelse NJA 2014 s. 877 har för den associationsrätts- liga frågan om ansvarsgenombrott inom svensk rätt, om avgörandet håller tillräcklig kvalitet i jämförelse med den internationella debatten samt om det är möjligt att införa ansvarsgenom

 • Mitterteich tallrikar.
 • Duplicate finder free windows 10.
 • Persienner sneda fönster.
 • Aktiv synonym.
 • Aberdeen airport arrivals.
 • Hjuldjur.
 • Journalanteckningar mall.
 • Ydalir.
 • Snabbkoppling hydraulik.
 • Gloria saarbrücken termine.
 • Roliga ringsignaler iphone.
 • Carnegie lägenheter.
 • Vivawest essen.
 • Erövra engelska.
 • Olika typer av ångest.
 • Uppvärmning växthus vinter.
 • Bebis pruttar mycket.
 • Återvinning stockholm.
 • Andfådd vid minsta ansträngning.
 • Strandhandduk ikea.
 • Istj test.
 • Buick roadmaster säljes.
 • Mido ocean star.
 • Bologna fc.
 • Internetport fiber.
 • Cher songs.
 • Flytta till sicilien.
 • Sigfrid siwertz första villkoret.
 • Elvans älvor webbkryss.
 • Mamma mia 2.
 • Silver hawk 540 dc test.
 • Kära barn pod.
 • Kaprun mtb.
 • Cod food.
 • Bayeux cathedral.
 • Daewoo nubira.
 • Medlemsavgift sveriges byggindustrier.
 • Http store hypixel net.
 • Hållbar utveckling papper.
 • Water temperature tel aviv.
 • Religiositet i sverige.