Home

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - Internetmedici

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en långsamt förlöpande inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. Symtom Först efter flera årtionden blir tröttheten och andnöden vid fysisk ansträngning påtaglig Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) I Sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL. Många med KOL, såväl rökare som icke-rökare, är helt besvärsfria och symtomen förväxlas lätt med rökhosta, astma, svår förkylning eller naturligt åldrande. En vanlig riskfaktor vid KOL är även ofrivillig viktnedgång Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppkommer en inflammation i luftvägar och lungor på grund av att man andats in skadliga ämnen. Sjukdomen kännetecknas av inflammation i stora (bronkit) och små (bronkiolit) luftvägar samt av skador på själva lungvävnaden med bildning av hålrum (emfysem)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad J44.1 Mukös kronisk bronkit J41.0 Icke specificerad kronisk bronkit J42.9 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: J41 Kronisk bronkit utan luftvägsobstruktion J42 Icke specificerad kronisk bronkit ]J44. Behandlingsrekommendatio Denna rekommendation handlar om läkemedelsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Behandling vid KOL syftar till att minska symtom, förbättra livskvalitet, förebygga försämringsepisoder samt förbättra lungfunktion och fysisk prestationsförmåga. För den som har KOL och fortfarande röker är rökstopp den enskilt viktigaste åtgärden Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. ICD-10: J44. Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet: Alla har nytta av fysisk aktivitet och hos en majoritet av de med KOL kan farmaka öka möjligheten till fysisk aktivitet. Sluta röka är centralt för alla. Bedöm och behandla kardiovaskulära riskfaktorer

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL är en kronisk inflammation i luftrör och lungor som leder till nedsatt lungfunktion. Sjukdomen utvecklas under lång tid och visar sig så småningom i form av långvarig hosta, återkommande luftvägsinfektioner, nedsatt fysisk prestationsförmåga och andningsproblem Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som kännetecknas av att luftrören faller ihop vid utandning. Sjukdomen kan ge symtom i form av hosta, andfåddhet och en större risk att få infektioner i luftrören

KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom - KO

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en mycket vanlig sjukdom. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer vara drabbade, men många av dem vet inte om att de har KOL. KOL kan inte botas, men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen och bromsar sjukdomens utveckling FYSS rekommendation: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare. Författare. Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, november 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - Wikipedi

KOL. KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en lungsjukdom som många rökare drabbas av.. Symptom är ständig hosta, trånghet i bröstet och pipande/rosslande ljud när du andas. KOL går inte att bota men du kan förhindra att den fortsätter att utvecklas genom att sluta röka Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv sjukdom som påverkar lungorna och andningen. KOL är ett progressivt tillstånd vilket betyder att sjukdomen blir värre över tid. KOL påverkar vanligtvis vardagen eftersom patienter regelbundet besväras av hosta, ökad slemproduktion (slemmig hosta), väsande andning, andfåddhet, obehagskänsla i bröstkorg och andra symptom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Senast uppdaterad : 2020-10-22 | Senast reviderad : 2019-05-13 Definition: Samlingsnamn för lungsjukdomar med hindrat luftflöde/obstruktivitet som inte är möjligt att normalisera med läkemedel som kan minska obstruktivitet Med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, menas en lungsjukdom med bestående luftflödeshinder och nedsättning av lungfunktionen. Sjukdomen är vanligen progredierande (tilltar i utbredning) med en successivt försämrad lungfunktion som följd. Symtomen är långvarig eller återkommande hosta samt andnöd vid ansträngning

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket. Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer. Kol. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. ICD-10: J44. Kort Sammanfattning av Behandlingsavsnittet: Alla patienter har inte nytta av farmaka men alla har nytta av regelbunden fysisk aktivitet! Bedöm och behandla kardiovaskulära riskfaktorer. Rökstopp! Farmaka allt efter symtom: Kortverkande β- stimulerare vb (ex v Ventoline Diskus) Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflamma - torisk luftrörs- och lungsjukdom, som oftast är en följd av mångårig tobaksrökning. Den karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion, som manifesterar sig som sänkt FEV 1 /FVC-kvot vid spirometri efter bronkdilatation. Sjukdomens progression, mätt som årlig försämring av FEV Definition av KOL. KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, på engelska COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).KOL innebär ett tillstånd med kronisk luftvägsobstruktion som inte normaliseras trots optimal behandling. Denna funktionella diagnos har emellertid skapat vissa problem

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom - HjärtLun

 1. Obstruktiva lungsjukdomar är en grupp sjukdomar som drabbar andningsorganen då luftflödet i luftvägarna förhindras. Tre exempel på obstruktiva lungsjukdomar är astma och KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) samt kronisk bronkit
 2. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av långsamt ökande förträngning av luftrören. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos
 3. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Inledning. Den avgörande etiologiska faktorn till KOL är rökning. Idag är 9 % av den halländska befolkningen rökare och majoriteten av rökare utvecklar KOL om de blir tillräckligt gamla. Prevalens av KOL i den vuxna befolkningen är omkring 8-10 %
 4. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - akut exacerbation. Defintion. KOL är en kroniskt obstruktiv lungsjukdom på grund av inflammation i små luftvägar. Detta leder till nedbrytning och förträngning av distala luftvägar med varierande påverkan på alveolerna (emfysem)
 5. dre elastiska och på så sätt får man svårare att andas. Efter en tid så utvecklar man ofta emfysem, det är detsamma som att lungblåsornas väggar kollapsar och då försämras lungornas kapacitet att syresätta sig. Det blir då mycket svårare att andas och att orka.

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket. Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo. GOLD A. Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0-1 exacerbation i öppenvård senaste året. Vidbehovsmedicinering Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk, långsamt progredierande lungsjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion. Luftvägar och lungor drabbas av en kronisk inflammation som leder till obstruktivitet med ringa reversibilitet Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som är vanligast bland äldre och kännetecknas av att lungfunktionen successivt försämras. KOL innebär en kronisk förträngning (obstruktion) av luftrören till följd av att man andats in skadliga ämnen Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Definitionsmässigt är KOL är kronisk progredierande lungsjukdom med en luftvägsobstruktion (FEV 1 ¯, FEV 1 /VC <70%) som till största delen är irreversibel. Mikroskopiskt föreligger bronkiolit med varierande inslag av emfysem Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Vad bör behandlas? Rätt diagnos ska i möjligaste mån ställas med hjälp av spirometri med reversibilitetstest. Därefter avgörs sjukdomens svårighetsgrad med hjälp av nya stadieindelningen GOLD A-D. (Se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2015 - alternativt se tabell)

KOL - symtom och riskfaktorer - Hjärt-Lungfonde

Idag beräknas cirka 4-7% av befolkningen i Sverige ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Cirka 2.700 personer dör i sjukdomen varje år. Det är en inflammatorisk luftrörs-/lungsjukdom som oftast beror på långvarig tobaksrökning. KOL karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion som yttrar sig i en sänkt FEV1/VC-kvot vid spirometri Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Information till anhöriga och personal inom hemtjänsten KOL- Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom- är en kronisk och progressiv lungsjukdom. Det typiska för sjukdomen är att den angriper lungans minsta luftrör och i varierande grad även lungblåsorna där syreupptagning sker. Det sistnämnda kallas emfysem Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, har blivit allt vanligare bland svenskarna de senaste åren och risken att drabbas ökar med åldern.Kliniskt ses en förlust av lungparenkym (emfysem) samt inflammation i bronkiolerna, så kallad bronkiolit

PPT - Astma och Kol PowerPoint Presentation - ID:1981090

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Doktorn

Skillnad mellan KOL och astma. Det finns två typer av obstruktiva lungsjukdomar, astma och KOL. Astma kännetecknas av att lungfunktionen, hos de flesta astmatiker, oftast är normal medan personer med KOL aldrig har normal lungfunktion, de har kronisk obstruktion Läkemedel vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket; Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - Stöd för styrning och ledning, Socialstyrelsen; CAT och tolkning (pdf) Om innehållet Publicerat: 2020-06-10 Giltigt till: 2023-06-30 Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skån Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan ha svårigheter med att vara fysiskt aktiva. De blir snabbt andfådda och många blir oroliga och rädda för att fortsätta aktiviteten och sänker därför sin fysiska aktivitetsnivå och förlorar därmed fysisk kapacitet (kondition oc Pris: 1124 kr. flexband, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken KOL : kroniskt obstruktiv lungsjukdom (ISBN 9789144078175) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) påverkar lungorna och luftvägarna och kan yttra sig som att man lätt blir andfådd vid ansträngning, får slemhosta eller infektioner i luftvägarna eller att man andas väsande, rosslande eller pipande

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) påverkar lungorna och luftvägarna och kan yttra sig som att . man lätt blir andfådd vid ansträngning, får slemhosta eller infektioner i luftvägarna eller att man andas väsande, rosslande eller pipande. KOL kan påminn Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som mycket långsamt försämras. Sjukdomen ger en kroniskt luftvägsobstruktion på grund av inflammatoriska förändringar i de små luftvägarna (bronkiolit) samt emfysem i lungvävnaden för astma och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som utgavs 2004. Enligt resultatet från Praxisstudien, som presenterades 2007-09-24, bedriver de olika enheterna i Örebro läns landsting en bra vård av patienter med KOL i jämförelse med övriga enheter i regionen samt svarar upp till Socialstyrelsens riktlinjer till stora delar

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL. Upattningsvis 251 miljoner människor runt om i världen lever med KOL. 1 Förutom att det är en svår och jobbig sjukdom för den drabbade så är det också en tung social och ekonomisk börda för samhället och för vårt globala sjukvårdssystem Webb-tv om kol där vi intervjuar Kjell Larsson, professor vid Karolinska Institutet, samt patient Gunilla Dahl Kronisk obstruktiv lungsjukdom är ett långvarigt tillstånd som utvecklas långsamt. Det påverkar lungorna och gör det svårt att andas. Detta gör det till slut svårt att utföra dagliga aktiviteter.Då sjunker även livskvaliteten. Man använder ofta termen kronisk obstruktiv lungsjukdom för att täcka ett tillstånd med en viss kombination av lungsjukdomarna bronkit och lungemfysem Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), FEV 1 < 80 procent av förväntat värde med nedsatt fysisk kapacitet bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att: - förbättra hälsorelaterad livskvalitet, öka fysisk kapacitet (kondition, styrka och gångsträcka) samt minska andnöd, ångest och depression

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), akut exacerbation

Det finns inga säkra stöd för att fysisk aktivitet kan förebygga kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Behandla Personer med stabil KOL, FEV1 < 80 % av förväntat värde med nedsatt fysisk kapacitet bör rekommen - deras aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom kan ibland känna sig begränsade i sitt dagliga liv på grund av sitt kroniska sjukdomstillstånd. Begränsningen skulle kunna bero på sjuksköterskans bristande kunskap om patienternas upplevelser av sin sjukdom. En såda Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Rekommendationerna gäller alla åldersgrupper inom diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och rehabilitering samt symtombedömning och uppföljning Länk till information om KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I artikeln nedan får du veta mer om den behandling och rehabilitering som finns i Kronoberg. Behandling och åtgärder. Behandling och åtgärder. Egenvård innebär att du själv ansvarar för din livsstil Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, exacerbation Senast uppdaterad: 2020-06-15 | Senast reviderad: 2019-05-13. Definition:En KOL-exacerbation definieras som en akut försämring av andningsbesvär som leder till utökad behandling. Förekomst:Exacerbationer.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lång-samt progredierande inflammatorisk luftrörs/lung-sjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsob-struktion. Lungfunktionsmässigt manifesteras detta som sänkt FEV1/VC-kvot vid spirometri. Lung-funktionsnedsättningen är irreversibel även i den be Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7.5 hp Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska som har erfarenhet av patienter med astma, allergi och KOL-problematik och som känner behov av fördjupade kunskaper i omvårdnad, pedagogiska modeller, samt initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Dokumentnivå: Policy Gäller inom: Hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg inom ReKo sjuhärad Sidan 6 av 77 Inledning/Syfte KOL är en förkortning för kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Vid KOL hindras luftflödet av svullnade andningsvägar och slem. Syrgasutbytet i lungan försvåras även då lungblåsorn

Läkemedel vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL

 1. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra största folksjukdomar. I Sverige beräknas cirka 500 000 personer ha sjukdomen som innebär ett stort lidande och höga kostnader för både individ och samhälle. KOL är en underdiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnostik och insatta åtgärder, dä
 2. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - information till patienter. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar för dig som har astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 3. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] J44.0: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177: J44.1: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177: J44.8: Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 4. Sökresultat för KOL - Kronisk obstruktiv lungsjukdom Alla (3) Vårdgivare (3) Specialister (0) Sidor (0) SophiaNytt (0) Press (0) Vårdgivare. Hjärt-lung-allergimottagningen. Hus E, ingång 1, Valhallavägen 91; Försäkring, Betala själv, Vårdval; Gå till hemsidan; Husläkarmottagningen

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och den enda av de stora folksjukdomarna i vilken dödligheten ökar. KOL är en relativt ung diagnos. Astma är känt sedan flera tusen år, men KOL-begreppet är bara omkring femtio år gammalt (Hjärt Kronisk obstruktiv lungesykdom - Wikipedia . KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom - KOL . Tuberkulos är en anmälningspliktig sjukdom som måste rapporteras till Smittskyddsinstitutet. KOL tar lång tid att utvecklas fullt, under den tiden är symptomen lätta att förväxlas med andra, vanligare

Boken om KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom kom ut första gången 2002. Eftersom kunskapen om KOL har vuxit snabbt sedan dess är det dags för denna nya andra upplaga av boken. Här delger drygt 40 författare sina kunskaper om KOL. Nya kapitel finns om de kliniska konsekvenserna av akuta exacerbationer, om samvariation mellan KOL och hjärtsvikt, dietistens och arbetsterapeutens roll. KOL : kroniskt obstruktiv lungsjukdom av Kjell Larsson (1 röst) Häftad Svenska, 2014-11-25. 1124. Köp. Spara som favorit Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt inom Sverige för privatpersoner. Denna bok om KOL är i stora delar en ny svensk lärobok och delvis en uppdaterad version av. KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld. Lung- Allergikliniken. Karolinska Universitetssjukhuset Soln

KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. - Praktisk ..

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Läkemedel vid KOL. Här hittar du information om läkemedel vid KOL som Ultibro® Breezhaler®, Onbrez® Breezhaler® och Seebri® Breezhaler®. Läs mer. Beställ material. Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter Sjuksköterskeledda mottagningar i primärvården förbättrar vården för KOL-patienter Pressmeddelanden • Aug 20, 2014 08:00 CEST. Behandlingsresultaten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Exempelmeningar för obstruktiv. Här nedan kan du se några exempel på hur ordet obstruktiv kan användas.. Några exempel på obstruktiva lungsjukdomar är astma, KOL samt kronisk bronkit.; Jag struntade helt i om min fråga var korkad eller kunde uppfattas som obstruktiv.; Sömnapné och kroniskt obstruktiv lungsjukdom uppträder ofta samtidigt hos samma patient

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom Kr

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom översättning i ordboken svenska - spanska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk KOL - Kronisk obstruktiv lungsjukdom . Varianter av denna sida. Lyssna; Vårdriktlinjer - KOL Denna sida för närvarande inaktuell hänvisning till Nationella riktlinjer och Läkemedelsverket. Sid-funktioner och -information. Sidan granskades den 25 mars 2020..

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) - Startsida - Netdokto

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, leder till att lungornas syreupptagningsförmåga minskar. Du orkar ofta inte längre med dina tidigare fritidsaktiviteter eller ditt sociala liv. Du får svårt att klara av saker som att handla och städa. Kol kan också leda till ökad risk för vissa följdsjukdomar, exempelvis lunginflammation Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL är en irreversibel funktionsnedsättning i luftrören som ofta är progressiv. För att ställa diagnosen KOL krävs spirometri. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kom hösten 2015 ut med nya riktlinjer för vård respektive behandling vid KOL KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är förknippad med en inflammation i luftrören, så kallad kronisk bronkit. Senare i sjukdomsförloppet uppträder också sjukliga förändringar i de små luftvägarna, i svårare fall även i lungblåsorna. Det senare kallas lungemfysem. Emfysem kan också uppkomma utan samtidig kronisk bronkit. Tidiga symtom vid KOL är pip i bröstet, upprepade. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk, långsamt progredierande lungsjukdom. I Sverige beräknas 400 000 -700 000 personer ha diagnosen KOL - vars orsak bero framförallt på rökning. Syftet med föreliggande arbete var att belysa hur patienter med diagnosen KOL upplever sin vardag Kroniskt obstruktiv lungsjukdom skall misstänkas vid långvariga och/eller upprepade episoder av hosta, upphostningar eller andnöd vid ansträngning hos rökare och f.d. rökare. Idag upattas att 400 000 -700 000 av befolkningen har KOL, men förekomsten i befolkningen ökar. Cirka 2700 personer dör i sjukdomen varje år. Me

Anatomy Julisteet | Anatomia | COPD KrooninenLungsjukdom – de vanligaste – LungsjukdomKroniskt obstruktiv lungsjukdomEMA godkänner Eklira Genuair som behandling av kronisk

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv sjukdom som idag kan klassas som en folksjukdom. Sjukdomen ger ofta påtagliga subjektiva symtom och därmed besvär för patienten. Patienter med KOL löper en ökad risk att drabbas av nedsatt psykosocialt välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna förebygga ohälsa krävs kunskap kring varför psykosocial ohälsa uppkommer hos. Bronkit kan bli kortvarig (akut) eller kronisk, vilket innebär att det varar länge och ofta återkommer. Se även: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Alternativa namn. Inflammation - bronkerna, bronkit. Orsaker, förekomst och riskfaktorer. Akut bronkit följer i allmänhet en viral luftvägsinfektion Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som ökar i prevalens världen över. Idag är det den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt sett (femte vanligaste i industriländerna (1)) och en av de få sjukdomar som ökar i förekomst (2). I Sverige beräknas mellan 400 00 Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som är en av våra vanligaste folksjukdomar. I nuläget är omkring 500 000 svenskar drabbade. Den är något vanligare bland män än kvinnor, men på grund av förändrade rökvanor håller detta förhållande på att ändras (Roxström, 2002)

 • Postnummer oslo kart oversikt.
 • Rabatt stena line 2018.
 • Datumparkering med tid.
 • Höjer sig.
 • Mässling grekland.
 • Sakc termine 2018.
 • Kindergeld 2010.
 • Java jre 9.
 • Svenska gårdar till salu.
 • Rinmaru fantasy.
 • Mynnar i nordsjön ems.
 • Heraldik wappen erstellen.
 • Captain phillips full movie.
 • Djur som pryder väggarna i knossos palatset.
 • Ncis los angeles deeks gets shot.
 • Fate apocrypha season 2.
 • Handväskor coach.
 • Inkoppling jordfelsbrytare 5 ledarsystem.
 • Vad motsvarar stl 170.
 • Sverige danmark 2 2.
 • Cpr meaning.
 • Vill kryssord.
 • Lek och lär med nisse.
 • Vad är fas.
 • Maja e nilsson ålder.
 • Bygga köksluckor själv.
 • Entj.
 • Nystartat spelbolag.
 • William morris seaweed silver ecru.
 • Bertil ströberg dokumentär.
 • Hama reinigungskassette anleitung.
 • Wifi inaktiverat windows 10.
 • Navy seal 6 week workout.
 • Pinchos meny sundsvall.
 • Hybrid betyder.
 • Bilder granbacken 2017.
 • Femkronorssedel 1948.
 • Freddie prinze jr death.
 • Persienner sneda fönster.
 • Schiller albstadt facebook.
 • Top 10 balingen bachelor.