Home

Förenklat förfarande anbudstid

 1. sta anbudstid enligt spalt 1-3 enligt denna sammanställning Selektivt förfarande
 2. Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå: Hur anbud får lämnas; Vilken dag då anbudet senast ska ha kommit in; Till vilken dag anbudet ska vara bindade; Vid urvalsförfarande ska det dessutom framgå: Hur anbudsansökan ska lämnas in; Den dag ansökan senast ska ha kommit in. Alla upphandlingar över tröskelvärdet annoseras i.
 3. De olika upphandlingsförfarandena är: förenklat förfarande, urvalsförfarande, direktupphandling, öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande utan föregående annonsering
 4. Selektivt förfarande: 37 dagars ansökningstid, 40 dagars anbudstid Elektroniska handlingar förkortar tiderna 5 dagar Det här är tider som är lagstiftade och sannolikt bygger på lång erfarenhet, betänkanden, remisser etc. Vi skulle alltså kunna betrakta dem som normgivande för allt vad upphandling heter

Upphandlingsmyndigheten har sammanställt de tidsfrister som gäller för leverantörer att komma in med anbudsansökningar och anbud vid upphandlingar över tröskelvärdena enligt de olika upphandlingsförfarandena i de nya lagarna.. Kom ihåg att de angivna tidsfristerna utgör minimifrister, alltså den kortaste tillåtna tidsfristen enligt lagen Förenklat förfarande för upphävande av detaljplan. Granskad: 1 april 2020. Hjälpmedel. Lyssna; Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen upphäva den. Förfarandet för att upphäva en detaljplan kan vara olika beroende på om detaljplanen har genomförandetid kvar eller inte Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner och tomtindelningar. Vad kan ett förenklat förfarande användas för. Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser 5.1.1 Förenklat förfarande 21 5.1.2 Urvalsförfarande 21 5.1.3 Direktupphandling 22 5.1.4 Upphandling av välfärdstjänster 22 5.2 Dokumentation 22 5.3 Annonsering 23 5.4 Anbudstid 23 Innehåll. Upphandlingsreglerna - en introduktion KONKURRENSVERKET 6. Upphandling enligt de direktivstyrda reglerna 2

21 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten eller enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 10 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 § - Förenklat förfarande 29 - Urvalsförfarande 29 - Direktupphandling 29 - Konkurrenspräglad dialog 30 - Elektronisk auktion 30 - Viktning och prioritering 31 - Annonsering 31 - Anbudstid 32 - B-tjänster över tröskelvärdena 32 8. Upphandling över tröskelvärdena 33-Olika sätt att göra upphandlingen 33 - Öppet förfarande 3 Hej! Vi har gjort en upphandling där vi angett en tidsram för kommande avtal med reservation om det blir fördröjningar i upphandlingsprocessen (till exempel överprövning) så kan avtalstiden förskju

Hej Ulrika, Tack för din kommentar! Eftersom artikeln handlar. När anbudstiden går ut på nyårsafton, eller motsvarande storhelger, tvingas företagen neka sina anställda att ta semester. Går det att påverka, frågar en läsare och Louise Reuterhagen ger svar Förenklat förfarande i 19 kap. 5 § Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 30 och 31 §§ Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4-6 §§ Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12-19 §§ Intern upphandling i 3 kap. 11-16 §§ Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 20 och 21 §

3. Annonsering och anbudstid - Upphandlingskontore

Förenklat förfarande vanligast. Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster regleras av ett antal lagar och förordningar som syftar till att alla leverantörer ska behandlas jämlikt. Dessa regler gäller även själva anbudsförfarandet, det vill säga hur leverantörens anbud ska se ut, vad det ska innehålla och hur det ska lämnas till mottagaren lagstadgade tider för anbudsgivning. Förenklat förfarande ska ha skälig anbudstid vilket inte ska understiga 21 kalenderdagar men helst bör vara minst 28 kalenderdagar. anbudsgivning minst ska vara 52 kalenderdagar. Tiden kan förkortas om annonsering görs i nationell databas genom upphandlingsverktyg t.ex. www.e-avrop.com Anbudstidens längd är fastställd enligt lag och förhandling får inte förekomma. Förenklat förfarande (Nationell upphandling) Upphandlingen annonseras i en allmänt giltig annonsdatabas (kommunen använder Kommers). Kommunen publicerar upphandlingsdokument elektroniskt. Anbudstidens längd ska vara skälig och förhandling får förekomma ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRENKLAT FÖRFARANDE FRN 2014/84-817 5 (13) 3.1 .KOMMUNIKATION OCH ANBUDSINLÄMNING M.M Frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt genom att du klickar på knappen Ställ en fråga som du finner till vänster i annonsen Skälig anbudstid Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande finns inte några särskilt angivna tidsfrister för att lämna anbud utan det anges att leverantören ska ges skälig tid. Sätts en för kort anbudstid finns risk för att konkurrensen inte kan utnyttjas fullt ut

Vilka tidsfrister gäller för frågor och svar samt

Förenklad samverkansentreprenad Utbyggnad av Kaprifolens förskola Öckerö 2017-10-02 Förenklat förfarande. Förhandling är inte tillåtet. AFB.12 Entreprenadform Antal dagar anbudsgivare är bunden av sitt anbud efter anbudstidens utgång: 60 daga Debatt. Pandemin ger oss en chans att se över arbetssätt och genomföra förändringar för att hantera klimatkrisen. Här spelar offentlig upphandling, som hittills varit ett underutnyttjat verktyg, en viktig roll, skriver Louise Koch, hållbarhetschef på Dell Förenklat förfarande. Alla leverantörer har rätt att delta. Förhandling får ske. Urvalsförfarande. Alla leverantör kan ansöka om att få lämna anbud. Upphandlaren väljer därefter ut ett antal leverantörer som får lämna anbud. Förhandling får ske. Över tröskelvärdena. 1 806 tkr och uppåt (för kommuner) Öppet förfarande Svar: Av respektive ramavtal med förnyad konkurrensutsättning framgår det hur den förnyade konkurrensutsättningen ska gå till. Vanligtvis skickar myndigheten en avropsförfrågan, dvs. en skriftlig inbjudan till ramavtalsleverantörerna att lämna anbud i enlighet med de villkor som angetts i ramavtalet Den 1 januari 2017 trädde de nya upphandlingslagarna i kraft..

- Förenklat förfarande (ett steg), förhandling möjligt - Öppet förfarande (ett steg) Anbudstid, ev. frågor och svar Anbud inkommer Ev. förtydlig-anden Utvärder-ing Ev. förhand-ling Tilldelning Kontrakts-tecknande. ESPD. ESPD ›ESPD = European Single Procurement Documen Upphandling av förenklad samverkansentreprenad Utbyggnad Kaprifolens förskola 4 1 Allmän orientering 1.1 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Öckerö Fastighets AB, organisationsnummer 556495-9665. 1.2 Upphandlingsform Upphandlingen sker som ett förenklat förfarande enligt Lag (2017:1091) om offentlig upphandling

Anbudstid Vid förenklat förfarande finns inte några särskilt angivna tidsfrister för att inkomma med anbud utan det anges att leverantören ska ges skälig tid. Sätts en för kort anbudstid finns risk för att konkurrensen inte kan utnyttjas fullt ut. Sida 5(9 Förfarandet i överprövningsärenden är kontradiktoriskt. Mathias Sylwan, SKL. LOU-utbildning 17 oktober. Hur fungerar innovationsupphandling med. Att göra affärer med offentlig sektor. BESLUT OM ATT AVBRYTA UPPHANDLING. PPT - FALK. Ta del av presentationen genom att klicka här Förenklat förfarande vid permittering - Byggavtalet. Byggföretagen har idag träffat överenskommelse med Byggnads om förenklat förfarande vid permittering avseende Byggavtalet (§5 punkten 1.4 och Bilaga A1 § 27a). Startsida / Nyheter / Förenklat förfarande vid permittering - Byggavtalet Publicerad: 2020-03-1 Föreskrifterna träder i kraft 1 juli men tillämpas först från det att det bilaterala avtalet mellan Finland och Sverige av den 4 september 2015 om ett förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland träder i kraft i juli 2016. Bemyndigande. 70 § avfallsförordningen (2011:927) _ _ _ _ _ _

Hur lång ska anbudstiden vara? Inköpsblogge

Nya lagar innebär nya tidsfrister Upphandling2

Förenklat förfarande för upphävande av detaljplan - PBL

Förfarandet är reglerat i tid för tidsfrister gällande annonseringstid och tid för frågor och svar. Förfarandet ställer även större krav på kravställningen då inte förhandling är tillåtet. Annonsering i nationell databas får inte ske innan annons finns i TED vilket oftast innebär några dagars fördröjning. Selektivt förfarande Förfarandet i ett förenklat tvistemål. 2018-11-17 i Domstol. FRÅGA Hej, Jag köpte en bil genom mitt AB. Förutom garanti på bromsar var det ingen annan garanti på bilen. Efter köpet visade det sig att bromsarna måste åtgärdas och att tanken läckte

Förenklad upphandling/ Förenklat förfarande. Är en upphandling som är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Offentliggörande ska ske i en elektronisk databas och/eller i rikstäckande media. Förhandling får ske med en eller flera anbudsgivare Det totala kontraktsvärdet avgör om det är de EU-direktivstyrda reglerna (öppet, selektivt eller förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog) eller de svenska reglerna i 15 kap. (förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog eller direktupphandling) som är tillämpliga Förenklat skiljeförfarande är ett förfarande som passar sig väl vid tvister som rör belopp upp till några hundra tusen kronor. Handläggningstiden är begränsad, och parterna har bara rätt att avge en skrift vardera inom 10 dagar från att käromål och svaromål lämnats

En upphandling har gjorts enligt ett öppet förenklat förfarande. Endast ett anbud inkommer som uppfyller alla krav och ett tilldelningsbeslut fattas att anta leverantören. Efter tilldelningsbeslutet förfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Regler för Förenklat Skiljeförfarande) ska anses ha kommit över - ens om att dessa regler och senare antagna ändringar som är i kraft när skiljeförfarandet inleds eller en ansökan om utseende av en interimistisk skiljeman framställs, ska tillämpas på förfarande

Tekniska kontoret genomför upphandling med förenklat förfarande avseende ramavtal för byggnadsarbeten. Upphandlingen, Dnr KSUH12/57-052, annonserades och förfrågningsunderlaget gjordes tillgängligt 2012-10-29 genom e-Avrop och Visma opic. Anbud infordrades elektroniskt genom e-Avrop med anbudstid 2012-11-19 Avtal om förenklat förfarande vid permittering enligt kollektivavtalet! Svenskt Näringsliv föreslår 200 miljarder i räddningspaket för företag och jobb! Svenskt Näringsliv om regeringens krispaket - bra men inte tillräckligt kraftfullt! Avtal klart om korttidspermittering för målare! Upjuten fakturering av medlemsavgifter; Apri

Förenklat förfarande för att ta bort bestämmelser om

Höganäs kommun annonserar upphandlingar utförda enligt öppet och förenklat förfarande i TendSign. Med anbudstid avses tiden från annonsering till dess att anbuden senast ska vara inkomna till den upphandlande enheten. Ett för sent inlämnat anbud får inte prövas Tröskelvärde är det värde (beloppsgräns) som används i offentlig upphandling av varor/tjänster och entreprenader för att avgöra om upphandlingen ska göras enligt så kallad EU-upphandling eller ej. Under tröskelvärdet gäller de svenska reglerna (19 kap. LOU och LUF) och över tröskelvärdet gäller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU och LUF) Direktupphandling betyder att en upphandling sker utan krav på anbud i en viss form. När det som ska köpas in har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen är den vanligaste situationen då direkupphandling (förenklad upphandling) används

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och

Inlägg om anbudstid skrivna av Anton Himmelstrand. Det finns - i min mening - inte grund för den ibland förekommande uppfattningen att det, med hänvisning till Euratomförordning nr 1182/71 och lagen (1930:173) om lagstadgad tid, alltid strider mot LOU att ange tidpunkten för inlämnande av anbud till något annat än kl. 24:00 ê Förenklat förfarande ê Utökade möjligeter a Gllämpa förhandlat förfarande med föregående annonsering och KPD enligt nya direkGvet/nya LOU Vid förenklat förfarande begär Upplandsstiftelsen in anbud genom en annons i en elektronisk databas, fjorton kalenderdagar som kortast möjliga anbudstid. Av ett förfrågningsunderlag ska det framgå om ett anbud kan komma att antas utan föregående förhandlingar. Anbudsutvärderingskriteriern Förenklat förfarande kan användas som upphandlingsform för de offentliga upphandlingar som har ett totalt beräknat kontraktsvärde understigande tröskelvärdet som avgör om nationella eller direktivstyrda regler skall användas. Den upphandlande myndigheten kan dessutom genomföra förhandlingar med leverantörerna inom ramen för ett förenklat förfarande

Avtalstid och anbudens giltighetstid vid överprövning

Kammarrätt, 2011-4847 Kammarrätt 2011-4847 4847-11 2011-11-08 Hylte kommun Pearson Assessment & Information AB Fronter A till att ett förenklat förfarande kan införas som innebär att det inte alltid ska ställas krav på sammanträde när frågan om ytterligare till-stånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation aktualise-ras efter att ett tillstånd redan meddelats

När får man förhandla

Öppet förfarande 29.12.2016. Vid öppet förfarande publicerar den upphandlande enheten en upphandlingsannons och tillgängliggör samtidigt öppet och elektroniskt en anbudsförfrågan, utifrån vilka intresserade leverantörer får lämna anbud Vägledning - Förfrågningsunderlag, undersökningsplan och förenklat förfarande Förfrågningsunderlaget är uppdragsarkeos viktigaste styrdokument där länsstyrelsen anger de krav som ska gälla för en undersöknings genomförande. Vägledning - Förfrågningsunderlag och undersökningsplan. (2018 förfarande. Det var inte möjligt att, med hänvisning till 4 kap. 5 § första stycket 1 LOU övergå till förhandlat förfarande när den UM inledningsvis använt ett förenklat förfarande enligt 15 kap. 3 första stycket LOU. KRNSU 2013-03-22 mål nr 2130-12; KR delar F Förenklat förfarande. Upphandlingen annonseras och alla leverantörer har rätt att delta. Förhandlat förfarande. Örnsköldsviks kommun bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Lagen om offentlig upphandling (LOU) Här finns mer information om LOU. Ramavta

Fråga juristen: Hur kan vi få anbudstiden förlängd

Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning . Enligt en lagrådsremiss den 27 februari 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i rättegångsbalken. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Lisa Waltersson förenklat förfarande översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Förenklat tvistemål, FT-mål eller småmål är i nordisk rätt ett tvistemål som handläggs enligt ett undantag i rättegångsbalken, på grund av att värdet av det som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet.I Sverige regleras det av 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Till skillnad från i ordinära (vanliga) tvistemål är endast en domare - istället för. Engelsk översättning av 'förenkla' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Med det menas en person som har stor erfarenhet av juridik och byggbranschens standardavtal. Förfarandet syftar till att undvika långa och utdragna tvister i domstol eller skiljeförfarande. Förenklad tvistlösning ska vara billigt. Därför får parterna upprätta högst två skrifter var. Som utgångspunkt är det ett skriftligt förfarande • Öppet förfarande • Selektivt förfarande • Förhandlat förfarande _____ Tröskelvärde • Förenklat förfarande • Urvalsförfarande _____ 15 % av tröskelvärdet • Direktupphandling → A- och B-tjänster → 95 % av alla upphandlingar sker med förenklat (70%) eller . Öppet (25%) förfarande

Förlängd anbudstid för markanvisning i Svindersberg. Anbudstiden för markanvisning i Svindersberg är förlängd till 31 januari 2017. Hjälp oss bli bättre Felanmälan och synpunkter. 15 december 2016 KL 17:01 Smöret skall ha framställts under en period på 23 dagar före utgången av den anbudstid som avses i artikel 10. Engelska The butter shall have been made during the 23 days preceding the closing date for submission of tenders as referred to in Article 10 Engelsk översättning av 'förenklad' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online avtal om förenklat förfarande för vissa avfallstransporte inor m gränsområdet mellan Finland och Sverige. Avtalet behöver genomföra is form av nationella föreskrifter. Naturvårdsverket få enligr t 70 § avfallsförordningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av en överenskommelse enligt 69 §

Video: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Svensk

Vid ett förenklat förfarande tas det andra kommunikationstillfället - granskningen - bort, vilket innebär att samrådet blir det enda tillfälle som ges att inkomma med synpunkter på förslaget innan planen antas. Överklagande. Kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan överklagas hos mark- och miljödomstolen I enlighet med Rysslands skattekod måste skatter betalas av alla, inklusive enskilda företagare. Enligt lagen rangordnas de som individer, därför betalar de ett skatteavdrag för samma handlingar som de. Förutom huvudbeskattningssystemet kan enskilda företagare välja förenklade system, som alla tar sina egna krav och villkor Skatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland. Handledningar. Lagar & förordningar. Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg. Ställningstaganden Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:12) om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:7) om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker

Förlängd anbudstid: Upphandling av transportfordon. Information . Förfarande. Förenklad upphandling. Publiceringsdatum. 2015-06-05 13:59 Upphandlingen genomförs vidare genom förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Ansvarig upphandlar förenklat förfarande kan ge upphov till komplexa frågor, till exempel vad gäller marknadsdefinitionen (se punkt 8), som helst bör lösas innan anmälan lämnas. Sådana kontakter gör det möjligt för kommissionen och de anmälande par­ terna att fastställa exakt hur mycket information som ska lämnas i anmälan Ett förenklat förfarande innebär att kraven på teoretiskt och praktiska prov utgår. Nuvarande krav på teoretiskt och praktiska prov kvarstår för det föreslagna s.k. fullständiga ansökningsförfarandet. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2021 Upphandlingen sker som ett förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. AFB.12 Entreprenadform Totalentreprenad AFB.32 Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2015-01-30 AFB.33 Anbuds giltighetsti

Tidigare övergångsregel om förenklat förfarande upphörde 2015. Tidigare kunde slakteripersonal med lång erfarenhet söka kompetensbevis genom ett så kallat förenklat förfarande, men den möjligheten finns inte längre Biocidprodukter som anmälts för tillhandahållande i Sverige, som är godkända enligt förenklat förfarande i ett annat medlemsland. Alla villkor som gäller för produkterna framgår av sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper, s.k. SPC (Summary of Product Characteristics). Produktnamn Innehavare Registrerings-nummer Verksamt ämne oc Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30) Datainspektionen har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter Vi ska just till att skriva på ett avtal, där det står så här: För det fall parterna inte lyckas skall tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden prövas av skiljemän i förenklat förfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Meddelande om upphandling under tröskelvärdet eller B-tjänst (Visma) Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er

Förenklat förfarande LOU Entreprenad (6.12) Victor Wådell: Hudiksvalls kommun: 11100: Nybyggnation avloppsreningsverk (ARV) i Hennan (Ljusdals kommun) Förenklat förfarande LUF - OBS! Bara Annons(6.12) Sven-Arne Blixö: Ovanåkers kommun: 8626: Nytt administrativt verksamhetssystem för Kulturskolorna i Hälsingland: Förenklat förfarande. 26.3.2020 SV Europeiska unionen Ansökningsförfarandet för förenklad tillståndsgivning för en biocidprodukt liknar förfarandet för nationellt produktgodkännande med undantag av olika krav när det gäller uppgifter. De sökande måste lämna in ett utkast till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper,.

 • Husvagnsmat kokbok.
 • Wibe stegar.
 • Tony hawk pro skater ps3.
 • Havandeskapsförgiftning.
 • Profil systeme veranda.
 • Altes testament überblick.
 • Rosenlundsgatan 52 sfi.
 • Sofias änglar ansökan 2018.
 • Ninjago film svenska.
 • Fyrfältare svenska.
 • German order of teutonic knights.
 • Barnkammarboken.
 • Husmanhagberg göteborg väster.
 • Anemic svenska.
 • Chatta med studie och yrkesvägledare.
 • Krabat handdocka.
 • Mat barn 1 år recept.
 • Vems är landet israel.
 • N1 uživo vesti.
 • Subtropiska klimatzonen.
 • Bästa kreatinet 2018.
 • Usa stadion.
 • Less på jobbet.
 • Hälsocoach utbildning göteborg.
 • Uferlos kneipe & café münster.
 • Jägareförbundet skåne.
 • Hd wallpaper imac.
 • Judiska begravningsplatsen kronoberg.
 • Operera hemorrojder sjukskrivning.
 • Karin dor make maka.
 • Vit likör synonym.
 • Monster jam 2018 sweden.
 • Thumbnail youtube maker free.
 • Rheinturm düsseldorf party.
 • Balsampoppel salva.
 • Hettich lab technology.
 • Gmu 2017 flashback.
 • Starke arvid gipsvagn.
 • Kate jackson agentin mit herz.
 • Hur man stavar rätt.
 • Maria wörth österreich.