Home

Etiska aspekter vid litteraturstudier

Etiska överväganden Hörapparater kan användas vid såväl måttlig hörselnedsättning, som av döva (Vaksdal Espås, 2004). I denna litteraturstudie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Detta innebär enligt Forsberg & Wengström (2008). Vid litteraturstudier väljer man som forskare sina texter, strukturerar och sammanfattar dem. Frågeställningen bestämmer vad i litteraturen som kan vara av intresse att belysa. Jag har frågat mig hur andra barnkultur- och pedagogikforskare förhållit sig vid sina respektive analyser och tolkningar av barns olika texter Uppsatser om ETISKA öVERVäGANDEN LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för. Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid empirisk studie 3 Handledning och seminarier 3 Examensarbetet genomf~rs som en empirisk studie eller en litteraturstudie. Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevant Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie. Litteraturstudier kan göras på flera nivåer men gemensamt är att de har en systematisk ansats med systematisk sökning (datainsamling) och systematisk granskning samt kvalitetsbedömning av data (databearbetning) som är valda i relation till studiens syfte

Uppsatser.se: ETISKA ÖVERVÄGANDEN LITTERATURSTUDI

KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 481 9. Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling. Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter som beskrivs vid litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökninge samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Tyngdpunkten i denna rapport ligger på det senare, vad som kan benämnas uppsatsetik, och då särskilt etik i uppsatser kring och med människor. Den här studien, som har utförts vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, bygger p Etiska aspekter i initialfasen Om det blir aktuellt med testning bör testanvändaren, enligt ITC (2000), ta ansvar för en etisk användning av test. Detta ansvar består i att agera på ett professionellt sätt, garantera kompetens i testanvändning, ta ansvar för hur test används, garantera att testmateriale

Göra litteraturstudie - Examensarbete T10 läkarprogrammet

 1. De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga
 2. Arbetets namn: Etiska aspekter vid bemötande av patienter med cancerdiagnos Handledare (Arcada): Eivor Wallinvirta Uppdragsgivare: Arcada Patientsäkerhets- och Lärocenter (APSLC) Sammandrag: När patienter med cancerdiagnos och vårdare kommer i kontakt med varandra kan det uppstå negativa känslor hos patienten
 3. Arbetet ska ske utifrån centrala etiska värden och principer - de ska genomsyra hela verksamheten. Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fle

Etikens tre aspekter . Etik kan förstås på många olika sätt och med olika grader av konkretion. Ett sätt att tänka är att se etikbegreppet ur tre olika aspekter: 1. Inom hälso- och sjukvården handlar etiska frågeställningar ofta om aktuella och många gånger kontroversiella frågor som rör olika möjliga handlingsalternativ En litteraturstudie kan absolut vara en metod i sig. Då bör den vara omfattande och följa t.ex. de rekommendationer som Maria79 beskrev. Men en litteraturstudie kan också innebära att i princip bara läsa de artiklar som finns inom ens område för att få lite kött på benen innan man sätter igång Etiska aspekter vid bemötande av patienter med cancerdiagnos : En systematisk litteraturstudie Löfs, Jennie (2015

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer har funnits sedan 2000. Den här skriften tar upp de etiska riktlinjerna med fördjupande kommentarer så som de fastställdes av förbundsmötet i december 2014. De etiska riktlinjerna fokuserar på förhållandet mellan tandläkare och patient och utgår från en humanistisk människosyn Etiska aspekter. Vetenskapsrådet ger riktlinjer för god forskning och betonar att fusk och ohederlighet inte får förekomma Etiska övervägande vid systematiska litt-studier bör göras beträffande urval och presentation I en litteraturstudie presenteras oftast resultaten först i en översiktlig del. Följt av en detaljerade. Vid konflikt mellan olika principer kan olika värden En litteraturstudie som utgick ifrån elva vårdvetenskapliga artiklar. 1991, s. 22-27; Lantz, 1992, s. 21). Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderinga En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund ETISK KOMPETENS OCH ETISKA DIALOGER En kvalitativ studie ur vårdpersonalens synvinkel Magisteravhandling VÅRDVETENSKAP Författare: för att ni alltid finns vid min sida. Ni har orkat lyssna på mig och stått ut med mig, även då jag varit oerhört stressad och mindre trevlig

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Datainspektionen är ingen etisk nämnd som pekar moraliskt finger.; Anders Borg har lagt förslag mot räntesnurrorna och Göran Hägglund vill se en etisk kod.; Sedan är det en etisk fråga vems situation som ska stå i centrum.; Vad som är moraliskt rätt eller fel är en evig diskussion som. patienter kan påverkas av etiska dilemman (Schluter et al. 2008; Ulrich, O´Donnell, Taylor, Farrar, Danis & Grady, 2007). SYFTE Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman vid omvårdnad av patienter med hemodialysbehandling. METOD Design En litteraturstudie avser att skapa en översikt och sammanställa den senast Vid konferensen framkom att det fanns ett stort behov av att på nytt diskutera etiska aspekter på assisterad befruktning. Detta mot bakgrund av den kunskaps- och samhällsutveckling som skett liksom förändringar i normer och värderingar

Etik i forskningen - Vetenskapsråde

En litteraturstudie om attityder gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner inom sjukvården Forsgren, Anna Svanlund, Emil Examensarbete (Omvårdnad, C) 15 hp Etiska aspekter 7 Resultat 7 Bemötande 8 Vårdpersonalens attityder 8 Vårdstudenternas attityder 10 Patienternas attityder 10 Kommunikation 1 Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar utifrån den enskilde klientens upplevelse och situation. För att lösa etiska dilemman kan socialarbetare och personliga ombud behöva tid till gemensam reflektion och stöd från ledningen Etiska aspekter i samband med utlandsstudier (Lunds etikråd) Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff - Prop. 2018/19:165 (Utbildningsdepartementet) Informed Consent Standard for Stem Cell-Based Interventions Offered Outside of Formal Clinical Trials; AMWA-EMWA-ISMPP joint position statement on predatory publishin Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. En del arbetar även mer medvetet med pedagogisk dokumentation

len detta svåra etiska arbete. Aspekter som är viktiga att beakta vid beslutsfattandet: l Skilj på fakta och värderingar. o Ett beslut om att avbryta livsuppehållande behandling bygger på medicinska fakta, men är i grunden ett etiskt beslut. l När ett etiskt beslut ska fattas kan det vara av stort värde at Aspekter i vårdmiljö som påverkar välmående Allmän litteraturstudie Sjuksköterskans roll som vårdare är centralt och bör ha holistiskt förhållningssätt vid vårdandet. SYFTE: Etiska aspekter 13 RESULTAT 14 Sinnen 14 Ljus 14 Ljud 14 Lukt 15 Fysisk miljö 15 Utrymme 16. etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt. Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande Etiska aspekter kring medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn - Litteraturstudie Författare: Emma Berglund och Fredrica Håkansson Handledare: Erika Phexell Kandidatuppsats Hösten 2017 Abstrakt Introduktion: Det upattas att över 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen

Forska etiskt - Vetenskapsråde

En liten lathun

Sjusköterskans roll utifrån Etiska aspekter och lagar i sjukvården Att vara sjuksköterska kräver ansvar i form av kunskap. International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2014) tyder på att varje sjuksköterska ska frambära etiska bemötanden för utvecklingen i vården och för människors välbefinnande. De etiska 3.4 Etiska aspekter vid urval I en litteraturstudie av Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby och Hetherington (2010) beskrivs åldrandet som den nya anorexian med anledning till att intaget av mat sjunker med 25% mellan åldrarna 40 - 70 år. Samma studie visar att äldr Vid Karolinska institutet, Linköpings universitet och Uppsala universitet pågår en forskningsstudie om samverkan mellan primärvård och arbetsgivare. Syftet är att belysa faktorer som är betydelsefulla för att samverkan ska vara ändamålsenlig. I projektet undersöks även att belysa etisk problematik som kan uppstå till följd av samverkan, exempelvis i relation till den anställdes. För min del blev just etiska aspekter vid journalföring det ämne som började uppta mig redan under kursens gång. Jag upptäckte snart att ju mer jag funderade kring detta, desto svårare blev det för mig att föra journal. Osäkerheten grep tag i mig oc

- en kritisk litteraturstudie Sammanfattning Bakgrund: Smärta är ett omfattande hälso- och sjukvårdsproblem. Sammanhanget och psykologiska faktorer påverkar upplevelser och beteenden vid smärttillstånd. Rehabilitering bör förutom somatiska aspekter även inkludera psykologiska, sociala, omgivnings- oc Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Ras är helt enkelt en extremt viktig aspekt av den sociala verklighet som präglar relationer mellan människor i Sverige.; En aspekt av saken är att vi som medborgare och kunder förväntas fatta rationella beslut trots att vi saknar relevant information.. Utbildningsprogram för . sjuksköterskor 180 hp . Kurs 2VÅ45E . HT 2011 . Examensarbete 15 hp. Att vårda patienter med annan kulturell bakgrund - en litteraturstudie om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelse För vårdaren uppstår etiska konflikter mellan viljan att rädda liv, medicinska och juridiska aspekter samt patientens autonomi. Syftet med vår uppsats är att belysa de etiska problem som vårdaren kan möta i sjukvårdspraxis. Metoden som använts är en kvalitativ litteraturstudie och bygger på fyra vetenskapliga artiklar och e

Etiska kommittéer, med en grupp experter, har också denna typ av top-down- perspektiv. Däremot kan reflektioner i form av etiska ronder, etiska reflektionsgrupper och etiska diskussionsgrupper tolkas från ett bottom-up-perspektiv, där en så kallad facilitator leder ett möte där personalen har möjlighet att reflektera över ett autentiska fall i sin vardag 7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt. 8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Kursupplägg. Kursen utformas som ett begränsat forskningsprojekt Efter individuella litteraturstudier kring hälsa, sjukdom, folkhälsa, folkhälsoarbete, kommunikation, samtal, Diskutera även etiska och kulturella aspekter samt aspekter på genus i samband med gruppbaserad hälsovägledning om levnadsvanor. Anvisning vid seminarie Download Citation | On Jan 1, 2008, Markus Trysberg and others published Familjens behov av stöd vid palliativ omvårdnad - en litteraturstudie. | Find, read and cite all the research you need. Etiska aspekter vid användande av mobila trygghetslarm i studien. I studiens inledande rekryteringsfas har många kommunrepresentanter ställt frågor om de etiska aspekterna vid nyttjande av mobila trygghetslarm. Detta är mycket centrala frågor och utvärdering av de etiska aspekterna är ett av de viktigaste delmålen med studien

En litteraturstudie om sjuksköterskans problem i omvårdnad av patienter från etniska minoriteter tidigare framtaget frågeformulär kunde användas vid inskrivning av patienten Dessa finns i människors tro och kultur och styr de etiska principer som ligger till grund för våra handlingar visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på Lärandet sker i huvudsak genom föreläsningar, seminarier, simuleringar, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Ett webbaserat.

Forskningsetiska aspekter - Specialpedagogiska institutione

Smer rapport 2013:2. Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom - etiska aspekter. Rapporten finns att ladda ned gratis på www.smer.se eller kan köpas från Fritzes kundtjänst. Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt av Elanders. Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar Förlag, etc. Natur & kultur, Stockholm : 201 Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarium, arbete i grupp och litteraturstudier. I kursens olika delar integreras medicinsk vetenskap (7.5 hp) och omvårdnad (7.5 hp). I kursen studeras: - förekomst, patofysiologi, symtom och tecken samt diagnostik vid de olika typerna av diabetes mellitus hos barn, ungdomar och vuxna Etiska aspekter vid gravsättningen Församlingarna skall från och med i höst öppet redovisa hur de arbetar med etik och säkerhet vid begravningar och gravsättning. Våra etiska regler är antagna av Kyrkogårds- och fastighetsnämnden vid Kalmar kyrkliga samfällighet den 2009-09-28 enligt § 31/2009 den vid en abort, både från vårdarens synvinkel och från patientens synvinkel. De artik-lar som valdes ut beskriver abortproblematiken från båda synvinklarna. Begreppet etik och etiska dilemman inom vården beskrevs i många artiklar, men det var svårt att få endast om enbart etikens grund, därför har inga artiklar valts

Etik - Vårdförbunde

Forskning i vårdetik har bedrivits vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 1988. Forskningsämnet byggdes upp i samarbete med etikämnet vid teologiska institutionen, Uppsala universitet och Ersta vårdetiska institut. Fram till 2003 var Ersta vårdetiska institutet en självständig enhet inom Ersta diakonisällskap 2. diskutera innebörden av interkulturella aspekter i arbetet med personer med funktionshinder, 3. reflektera över betydelsen av makt och etik i mötet med brukare och anhöriga, samt vad detta betyder för förhållningssätt och bemötande, 4. söka information, kritiskt granska texter som avhandlar etiska problemställningar, oc

Välkommen till kurs i. Etiska och existentiella. aspekter i vårdande. 7,5 hp avancerad nivå. SYFTE. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i etiska och existentiella aspekter i relation till vårdande som. teori och praxis.. MÅL. Kunskaper om begrepp och teorier med koppling till existentiella aspekter och etik i vårdande.. Förstå och börja applicera begrepp och teorier inom etik. Sambandet mellan orala infektioner och andra sjukdomar - idéhistoriska, vetenskapliga, etiska och sociala aspekter Vetenskap 13 feb 2020 Dela artikeln. Artikeln diskuterar orala infektioner och relationen till andra sjukdomar utifrån ett idéhistoriskt, vetenskapligt, etiskt och socialt perspektiv. Det aktuella vetenskapliga.

Vad menas med litteraturstudie i en uppsats

 1. Chefer måste se och sätta ord på intressekonflikter i vården. Etisk kompetens förbättrar både för patient och medarbetare. Det säger forskaren Erica Falkenström. Enligt ordboken är etik läran om moral och många anställda och chefer i vården brottas varje dag med etiska och moraliska frågor. Frågorna rör de välkända konflikterna mellan patienternas väl och ve, [
 2. Webbinarium: Aspekter på läkemedelssäkerhet vid RA-sjukdomar 25 november 2020, 18:30 - 19:30. Plats: Webbinariu
 3. ariet kommer att diskutera dessa och andra etiska aspekter på donationer till universitetet

Etiska aspekter vid bemötande av patienter med

ETISKA ASPEKTER PÅ FORSKNINGSDONATIONER 25 november 2020 kl. 12.00-13.00. Lunchsmörgås, vatten och kaffe serveras kl. 11.30. Plats: Palaestra, Universitetsplatsen. För att delta i seminariet krävs förhandsregistrering. Antalet platser är begränsade. Sista dag för anmälan är den 18 november 2020 Ekologisk kompensation Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk synvinkel. Som deltagare i webbinariet har du möjligheten att ta del av alldeles färsk forskning och komma med inspel som kan använda i slutfasen av projektet. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete [ Litteraturstudier I litteraturstudier utgörs data av publicerade empiriska studiers resultat. Analysen kan vara beskrivande eller tolkande. Observera att metodval vid en litteraturbaserad studie inte ska förväxlas med metoder för empirisk forskning. Lämplig metodlitteratur Friberg, F. (red.) (2017), Dags för uppsats. 3. uppl Riktlinjerna kan användas i alla kurser vid institutionen för rapporter men är främst ämnade för kandidat- och magisteruppsatser. Eftersom riktlinjerna är utformade för empiriska studier finns andra riktlinjer för litteraturstudier (se IKI´s hemsida). Först presenteras riktlinjer för innehåll och därefter riktlinjer för formalia För andra betydelser, se Etik (olika betydelser).. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi), dels inom teo (moralteologi).Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur.

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap

Informationskravet Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant. Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella aspekter vid diabetes. 2 Anvisningar En rapport ska innehålla ett försättsblad med: Institution, enhet Titel Författare Kurs och åratal Använd. Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik - det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen

Synonymer till etisk - Synonymer

Medicinhistoriska och etiska aspekter på historiska minnesmärken och samlingar på Karolinska Institutet Published: 2020-10-14 I Karolinska Institutets Strategi 2030 skriver vi bland annat att KI ska vara ett universitet med ett proaktivt förhållningssätt inom etik och att vi ska ha en tydlig och väl kommunicerad värdegrund Etiska aspekter på hållbar utveckling Vi tar förgivet att de refererar till någonting positivt, och ändå vet vi att de används av människor med vitt skilda uppfattningar om vad som är positivt (de används till exempel i retoriskt syfte av politiker med diametralt olika avsikter) Start studying Prov 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Sociala och etiska aspekter Externwebbe

9 Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård 10 BAKGRUND 12 Etiskt relevanta särdrag vid ställningstagande till HLR gällande barn Medicinska aspekter Ett ställningstagande till att avstå från HLR och annan behandlin Etik och religion. De flesta religioner har liknande moralregler men har de också samma uppfattning om vad som är rätt, gott och vilka man bör visa hänsyn? Finns olika uppfattningar inom religionerna? Det är centralt för alla religioner att tala om vad som är rätt och gott och hur vi bör leva så alla religioner har en etik.En del menar att Gud bestämmer vad som är rätt och fel 2. Kritiskt diskutera, analysera och tillämpa teoretiska begrepp vid litteraturstudier, problematiseringsarbete och analys av empiriskt material. 3. Grundligt redogöra för, motivera val av forskningsansats och forskningsmetod. 4. Visa noggrannhet och stringens vad gäller vetenskaplig akribi, formalia och angivna tidsramar

Skriva litteraturöversikt - Arbetsterapi - LibGuides at

En systematisk litteraturstudie av säkerhetsrisker för privatpersoner med Internet of Things-enheter i vid tidpunkten da denna rappörten skrevs, implementatiönen av den nya 5G-teknölögin. vetenskapliga- öch etiska aspekter. Avslutningsvis presenteras fö˘rslag öch ide*er fö˘r vidare förskning i kapitel 8. 2 Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa 160183 Projektledare Projektledare Elisabeth Björk Brämberg Projektgrupp Therese Hellman, Lisa Holmlund, Lydia Kwak, Lars Sandman Innehåll: 1. Projektets syfte och bakgrund 2. Projektets.

Etik - Kunskapsguide

This is Ltu Etiska aspekter vid MI by LTU - HPC on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Omvårdnad vid cancersår - En litteraturstudie . Nursing Fungating Wounds - A Literature Study . Institutionen för neurobiologi, 4.5 Etiska överväganden 5.3 Aspekter vid omvårdnad av cancersår. Etiska aspekter - 5 fall Ladda ner skrift (pdf) Lunds universitets etikråd arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter, stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området De etiska skyldigheterna måste i varje enskilt fall vägas mot varandra. Vid etiska dilemman kan koden tillsammans med Modell för etisk analys vara vägledande. Det är viktigt att betona att de etiska skyldigheterna gentemot personen i de flesta fall väger tyngre än skyldigheterna gentemot andra berörda parter

Det är viktigt med tanke på uppfyllelse av examensmålet: visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (yrkesexamen) och examensmålet: inom huvudområdet för utbildningen visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till. Vid en moralisk bedömning kan man lägga tyngdpunkten vid olika aspekter: 1) man kan intressera sig för den handlande personen och fråga vilka karaktärsdrag som är goda och bör odlas; 2) man kan intressera sig för själva det praktiska handlandet och fråga vad som är kriteriet på en rätt handling, på en moralisk plikt eller rättighet Reflektion över eget förhållningssätt och etiska aspekter på att integrera bildskapande i yrkesutövningen ingår. Schemalagd tid vid studieortsträffar innehåller föreläsningar, Självstudier utgörs av litteraturstudier, måleriuppgifter och egen tillämpning i klientarbete. Anmälan. För kursplan, behörighet,. Etiska aspekter vid gravsättningen Församlingarna skall från och med hösten öppet redovisa hur de arbetar med etik och säkerhet vid begravningar och gravsättning. Våra etiska regler är antagna av Kyrkogårds- och fastighetsnämnden vid Kalmar kyrkliga samfällighet den 2009-09-28 enligt § 31/2009

 • Whipple operation kost.
 • Oljespray clas ohlson.
 • Allmogegetter.
 • Girl meets world season 3 josh.
 • Tennis kungsholmen.
 • Vilka preventivmedel ingår i läkemedelsförmånen.
 • Csgo server.
 • Maffia comedy super weekend.
 • Nyckeltal årsredovisning bostadsrättsförening.
 • Vasagatan 58 göteborg.
 • Unantastbar tickets.
 • Qnap ts 253a 4gb.
 • Ayesha curry chad alexander.
 • Hus till salu i los angeles.
 • Byta avgassystem stockholm.
 • Helicobacter atemtest bei kindern.
 • Hur många jobbar i sverige 2017.
 • Abort efter vecka 18.
 • Ticket kort.
 • Securitas direct partner login.
 • Luta lutfisk.
 • Träna boxning i jakobsberg.
 • Radico färgkarta.
 • Starke arvid gipsvagn.
 • Honorär generalkonsul.
 • Köpa vapen flashback.
 • Kent.
 • Överspänningsskydd symbol.
 • Relatieplanet 50 plus.
 • Färdig häck syren.
 • Quad lnb mit integriertem multischalter.
 • Vikt sibirisk katt 5 månader.
 • När upptäcktes grafen.
 • Bryter isen ale.
 • Ipad abo student.
 • Pardörrar utomhus glas.
 • Planhyvlad ek beijer.
 • Wheels nationals umeå 2017.
 • Farosymboler.
 • Krabbelgruppe köln mülheim.
 • Kat graham parent trap.