Home

Stress i arbetslivet statistik

Allt fler unga uppger stress — Folkhälsomyndighete

Statistik om dödsolyckor i arbetet med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans mellan krav och resurser. Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett allvarligt problem Enligt europeisk statistik är arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till sjukdom bland arbetstagare, med över 40 miljoner drabbade i EU. Sjukvårds- och hälsosektorn, socialt arbete, transportsektorn samt tjänstesektorn är bland de mest utsatta

I arbetslivet finns en mängd olika faktorer som kan orsaka stress. Det kan till exempel vara stor arbetsmängd, ensidigt arbete, risker för hot och våld, konflikter och ensamarbete. För att förebygga stressrelaterade besvär och sjukdomar måste man se till att åtgärda det som orsakar stress Stress och sjukskrivningar i samband med stress har ökat radikalt de senaste åren. Arbetsbelastningen och kraven på individer ute i arbetslivet verkar ha blivit allt svårare att klara av. Detta examensarbete handlar om en grupp studie- och yrkesvägledare och deras relation till stressutlösande faktorer De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Här presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen, t.ex. psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa i form av ängslan, oro, ångest, stress, sömnbesvär och depression Statistik om kränkande särbehandling och mobbning. Aktuella statistikuppgifter om kränkande särbehandling och mobbning finns att hämta från våra undersökningar: Arbetsorsakade besvär 2018 . Arbetsmiljön 2017. Arbetsskador 201

Arbetsorsakade besvär - Statistiska Centralbyrå

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjuk­ frånvaro. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2015. Statistik över startade sjukfall per kommun och län (tabellbilaga) Försäkringskassan Källor: Försäkringskassans databas MiDAS med uttagsdatum 16­04­19. Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser: Slutrapport. Dnr 009246­2013 Det gäller att förebygga stress i arbetslivet och undersöka kvinnors och mäns olika arbetsvillkor. Undersköterskor och personliga assistenter är några yrkesgrupper som det skulle löna sig extra mycket att satsa på. De slutsatserna kan dras av AFA Försäkrings färska årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Statistiken i rapporten är välgrundad. Övrig statistik Här hittar du statistik, analys och publikationer om etableringsersättning, tandvård, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, försäkrade. Z7_8PH4HJ02M8GP50QQM703VT0OC Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden officiella statistiken om arbetsmiljö från Statistiska centralbyrån och 1989 vartannat år gjort undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv. bland annat frågor om den fysiska arbetsmiljön, stress, krav och inflytande, fysiska eller psykiska besvär som arbetet kan ha orsakat samt arbetsmiljöarbete

Unga kvinnor utan barn är mest stressade på jobbet | Baaam

Stress — Folkhälsomyndighete

Boken tar upp olika aspekter av stress. Hur den kan minskas, förebyggas och vad som kan orsaka den. Men också vad som påverkar återhämtning och hur mycket belastning en människa tål Rapporten 56+ i arbetslivet fokuserar på arbetande personer mellan 56 och 64 år och bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. Eftersom det är en viss eftersläpning i inrapporteringen av försäkringsärenden är rapporten baserad på statistik från 2017 Stress og statistik. Stress er et stort problem i hverdagen for rigtig mange danskere, men trods denne viden, kan det være vanskeligt at sige noget helt præcist om udbredelsen og omfanget af stress blandt danskerne. Der er mange mindre undersøgelser, som kortlægger omfanget af stress i mindre grupper Stress är ett av de allvarligaste problemen i arbetslivet. Hur kan du som chef minska stressen för dina medarbetare? Det finns inget enkelt recept. Att lyckas handlar mer om hur du är än vad du gör. Men upattning är mycket anti-stressande. Ett första steg är förstås att ta reda på om medarbetarna är stressade och [

Statistiken hämtar vi ur vår skadedatabas där det finns informa till exempel 56+ i arbetslivet, som i den här rapporten. 4 56 I ARBSI Innehåll Bakgrund 5 Om rapporten 6 Sammanfattning 8 främst reaktion på svår stress. I åldersgruppen 26-55 år är fördelningen den omvända När det gäller vad som orsakar stress finns det dock ett antal generella faktorer, så kallade stressfaktorer, som har visat sig ha ett samband med stress

Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i

En dålig balans mellan arbete och fritid kan förorsaka stress. I Finland hanteras stress i arbetslivet inte så bra. Nyckeln kan finnas i konsensus-Sverige, anser Clas-Håkan Nygård, professor i arbetshälsa vid Tammerfors universitet Professor Hugo Vesterlund från Stressforskningsinstitutet tog på ett SKL-seminarium våren 2016 upp frågan om stressen i arbetslivet sammantaget har ökat. Han utgick från flera olika statistikkällor och konstaterade ingen betydande förändring av stress i arbetslivet under de sista 10-15 åren Statistik fascinerar mig. Framförallt hur den används i nyhetsrapporteringar. En siffra nämns och den brukar generera ett flertal frågor; vem, vilka, hur, när, varför? Frågor som man aldrig får svar på. Men ibland gör jag mig omaket att 'gå till källan', vilket hände sig igår (tisdagen den 22 nov 2011). För att visa hur det [ Stress i arbetslivet - ett växande problem. november 21, 2018 Idag upplever allt fler människor långvarig stress. Den allra farligaste formen av stress som över tid riskerar att utvecklas till allvarlig psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom och depression. Något som syns tydligt på våra. Här hittar vi utmattningssyndrom men även posttraumatisk stress och andra akuta reaktioner på stress. Jag har försökt få ännu mer detaljerad statistik men Försäkringskassan hälsar att det här är det bästa de kan leverera. De kan heller inte ge några siffror från före 2005 så därför börjar vi vår analys där. 2005 - 201

En av tio uppger att de blivit utsatta för mobbning på arbetsplatsen. För att förhindra mobbning är det viktigt att försöka se tidiga tecken arbetslivet. I kapitlet lyfts framför allt material från Sverige, men det tar även upp viss internationell forskning. Kapitlet ger en bakgrund till den statistik som presenteras i kapitel 3. I kapitel 3, delrapportens huvudsakliga resultatkapitel, beskriver vi unga hbtq-personers etablering i arbetslivet utifrån nya analyser a

Självmord är fem gånger vanligare än dödsfall i trafiken | SSG

Stress är idag ett av Sveriges största samhällsproblem, vilken inte minst syns på våra arbetsplatser där antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa i form av stress mer än fördubblats under de senaste åren. Som chef eller HR-ansvarig är det därför ytterst viktigt att veta hur man kan förebygga stress på arbetsplatsen, vilket vi kommer att berätta [ Arbetsrelaterad ohälsa i form av stress- och utmattningssymptom är enligt Försäkringskassans statistik ett omfattande problem i dagens arbetsliv Stress kan du uppleva när det är för tuffa krav på jobbet jämfört med dina mänskliga behov. Den kan leda till ohälsa och konsekvenser för verksamheten varig stress även risk att man känner sig uppgiven. En så kallad spela död-reaktion kan då sättas igång och man blir övermäktigt trött och handlingsförlamad. Långvarig intensiv stress utan perioder av återhämtning orsakar allvarliga och kostsamma problem i dagens arbetsliv. Stress och psykiska påfrestningar har öka

Nästa publicering: Ingen planerad. Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen Statistiken visar att allt fler blir sjuka på grund av sitt arbete. Men få arbetsgivare har en plan för att minska stressen för sina medarbetare. Inte minst den offentliga sektorn präglas i stor utsträckning av alltför hög arbetsbelastning och stress. Situationen i arbetslivet är en konsekvens av samhällsutvecklingen i stort

När de anställda i Malung-Sälens kommun fick göra ett stresstest blev det lättare att se var arbetsmiljön behövde förbättras. Att jobba med den psykosociala miljön för att medarbetarna ska må bra är nu lika självklart för kommunen som att ge råd om kost och motion. Malung-Sälens kommun i Dalarna ville skapa sig en tydligare bild [

Stressen i arbetslivet ökar i länet Uppdaterad 15 juni 2015 Publicerad 15 juni 2015 Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälda arbetssjukdomar ökar i Dalarna Temagruppen Unga i arbetslivet, Styrgruppens ordförande Förord. 4 1 Sammanfattning6 2 Inledning 9 3 Metod 10 4 Varför unga hoppar av 11 5 Mobbning främsta orsaken till avhopp 12 oro, stress och till slut en mycket låg tilltro till sin egen förmåga, hög frånvaro och till slut avhopp Statistik och rapporter Juseks stressbarometer beskriver olika faktorer som kan förklara stress i arbetslivet (2016-12) Stressrapport_161220.pdf . I skuggan av lön och ohälsa, en rapport om tecken på ojämställdhet tidigt i arbetslivet (2016-11) Jämstalldhetsrapport_2016.pdf

Psykosociala risker och stress på arbetsplatsen

Stressen i arbetslivet Vi lever i en tid där sjukskrivningar på grund av stress i arbetet är alldeles för vanliga. Priset för det är högt för såväl individen som arbetsgivarna och samhället. Men det finns lösningar på ohälsan - därför driver vi dessa frågor Stressen och pressen ökar i arbetslivet och enligt statistik från arbetsmilljöverket ökar antalet anmälda arbetsjukdomar. Vad gör dig stressad? Använd #P4stress i sociala medier eller ring. Stressen i arbetslivet med neddragningar, överbelastning och resursbrist är en av anledningarna till att människor mår allt sämre. Det bristande välbefinnande och den ohälsa stressen leder till berör individernas helhetssituation i samhället, bl.a. arbetsliv, fritid, familjesituation och övrigt socialt nätverk Psykisk ohälsa bland unga har stannat av. Men det är riskfyllt för unga att jobba bland annat i storkök. Det visar en ny rapport om unga i arbetslivet. AFA Försäkring publicerar regelbundet statistik ur sin skadedatabas som hjälp i arbetet mot arbetsskador och sjukskrivningar Allt fler får besvär av kränkande särbehandling och mobbning på arbetet. Mest utsatta är kvinnor i offentlig verksamhet, visar statistiken. Och kränkningarna får ofta mycket allvarliga.

Checklista för att undvika skadlig stress på jobbet. Att ge tips för att minska stress kan vara att ge sig ut på hal is. Att be någon att sluta stressa kan till och med bli ännu ett krav. Men det finns sätt att motverka stress innan den uppstår. Här är några saker du kan tänka på Det går att göra något åt för hög stress på jobbet. Här får du goda råd om vad du kan göra i din roll som till exempel anställd eller chef Orsaker till stress kallas för stressorer. De kan vara psykiska, sociala eller fysiska och finns överallt i vår vardag. Den form av stress som drabbar oss negativt beror framför allt på psykosociala och psykologiska faktorer Förebygg stress i arbetslivet - Så går det till. Här får du lära dig mer om hur stress kan förebyggas på jobbet med stöd av lagar och föreskrifter samt genom att använda stöd-kontroll-krav-modellen, stress- och friskfaktorer

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld - Arbetsmiljöverke

Att arbeta hälsofrämjande är ett offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra Förutsättningar i arbetslivet All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Statistics Service, phone +46 8 506 948 0 åldersdiskriminering i arbetslivet och av ökad kunskap och debatt om åldersdimensionens betydelse på arbetsplatser. Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv | 14 (56) Inledning Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft (SFS . 2008:567)

Stress i arbetslivet uppmärksammas i europeisk

Stress kan också leda till sjukdomsframkallande vanor som rökning, ökad alkoholkonsumtion, brist på motion och felaktiga matvanor. Forskning har tydligt visat att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd, varav många kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom, bland annat sjukdomar som ryms inom ramen för det så kallade metabola syndromet, depression, magbesvär och. Globalis / Statistik / Jämställdhet i arbetslivet Kvinnors andel av arbetsmarknaden Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbetslivet ökat i många länder, något som vittnar om att kvinnor är på väg att bli bättre integrerade i ekonomin Stress i arbetslivet uppmärksammas i europeisk tillsynsinsats tis, maj 21, 2013 08:05 CET. Allt fler arbetstagare inom EU drabbas av stress och andra psykosociala risker. I en europaomspännande inspektionskampanj behövde 66 procent av arbetsgivarna åtgärda brister i arbetsmiljön

FMS-modellen för arbetslivet – FMS

Stöd och anpassningar i arbetslivet Bemötande och anpassning på arbetsplatsen. Det finns ingen heltäckande statistik över sysselsättningsgraden för personer med adhd. Långtifrån alla får en diagnos tidigt i livet och ibland upptäcks adhd först då personen ifråga blir sjukskriven och inte längre klarar av sitt arbete Ny rapport om unga i arbetslivet. 2018-10-05 07:00 I den nya rapporten Unga i arbetslivet - långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolycksfall jämför AFA Försäkring unga i åldrarna 16-29 år och övriga arbetsmarknaden när det gäller sjukfrånvaro och arbetsskador

Men om man belönas för sina ansträngningar minskar upplevelsen av stress. - Den teorin bekräftades visserligen inte i våra studier. Elever tycks må bra av att anstränga sig i skolarbetet, både med och utan belöning. Forskargruppen ser en skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller hur mycket stress de upplever inför ett prov Stress i arbetslivet Vi använder cookies, egna och tredje part, på denna webbplats för att bland annat personalisera innehåll och annonser i våra tjänster, för att spara och hämta information från din enhet och för att mäta trafik på vår webbplats. Du kan radera, neka eller. Stress och ohälsa i arbetslivet Motion 2001/02:A330 av Christina Axelsson m.fl. (s) av Christina Axelsson m.fl. (s) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av egenmakt för att motverka stress och ohälsa i arbetslivet. Motivering. Vad är stressande livssituationer Kraven i arbetslivet har förändrats. Det moderna arbetslivet medför nya utmaningar samtidigt som mer traditionella arbetsmiljöproblem kvarstår. Den globala konkurrensen ställer ständigt krav på produktivitets- och effektivitetshöjningar och leder också till nya sätt att organisera arbetet Stressen i arbetslivet ökar. Publicerad 4 november 2014, kl 13:10. Allt fler mår dåligt på grund av jobbet. Det märks bland annat på att många tjänstemän inte orkar umgås med familj och vänner efter jobbet. Det visar TCO:s nya Arbetslivsbarometer

Hög tid att åtgärda stressen i arbetslivet. 2016-10-05. Stressen i arbetslivet fortsätter att öka och bland de yrken som är hårdast drabbade finns socialsekreterare och kuratorer. Det visar Arbetsmiljöverkets kartläggning av arbetsorsakade besvär 2016 Stress i arbetslivet (Flexband, 2008) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 1 butiker Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu

Stress - Arbetsmiljöupplysningen - ArbetsMiljoUpplysninge

 1. arium om unga i arbetslivet. medan stress är vanligare hos äldre. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenterades vid ett se
 2. Många av riskfaktorerna i arbetslivet kan också omvandlas till friskfaktorer, omständigheter som främjar den psykiska hälsan och motverkar den skadliga stressen. Forskningsinstitutet Forte har gått igenom ett stort antal svenska och internationella vetenskapliga studier och kristalliserat fram ett antal tydliga friskfaktorer i arbetslivet
 3. e the causes of stress and psychosocial unhealth in organizations, and shed light on which organizational and managerial elements that can prevent.
 4. ska. Annons. Det är främst dålig arbetsmiljö med ökad stress och låg bemanning som gör att att allt fler drabbas av sjukskrivningar, kvinnor sticker ut i statistiken och det är de viktiga samhällsbärande yrkesgrupperna som drabbas hårdast,.
 5. I veckan drog Arbetsmiljöverket och motsvarande myndigheter i 30 europeiska länder igång en kampanj för att förebygga stress i arbetslivet. Cirka 2 000 inspektioner kommer att utföras på arbetsplatser inom bland annat kommunikations- och informationsbranschen
 6. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. V

Psykiska besvär ökar mest - och kvinnor drabbas mer än män, visar Arbetsmiljöverkets rapport. Ohälsan ökar på de svenska arbetsplatserna, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Nästan var fjärde sysselsatt person i Sverige har någon form av besvär till följd av arbetet. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män, och det är framför allt psykiska och stressrelaterade. Stress i arbetslivet Organisationsstrukturers påverkan på anställdas upplevda stress Handelshögskolan Kurs: C-uppsats 15hp HT14 Handledare: Magnus Hansson Examinator: Per Forsberg Datum: 2015-01-21 . 1 Sammanfattning Arbetsrelaterad stress är en av de diagnoser som ökat mest genom de senaste åren För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en stor rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och flera ämnesspecifika delrapporter. Nästa statistikrapport släpps den 28 november i år och den fokuserar på 56+ i arbetslivet

Stress i arbetslivet för studie- och yrkesvägledar

 1. Stress i arbetslivet orsakas av en kombination av uppväxt- och arbetsmiljö Publicerad den 25 juni, 2019 17 april, 2020 av Kjell Forsberg I den dagliga arbetsmiljön utsätts man under lång tid för stress
 2. Att stressen har ökat i samhället har flera skäl. Brist på tid för återhämtning, 1990-talets ekonomiska kris med nedskärningar och påföljande arbetslöshet, högre krav i arbetslivet och teknikskifte är några orsaker
 3. Statistik från vår skadedatabas visar att psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar har ökat på senare år i den yngre åldersgruppen, stress och återhämtning hanteras. Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen, framför allt depressioner och ångestsjukdomar. Den psykiska hälsan kan ibland vara kopplad till arbetet och kan vara en kombination av olika delar av vårt liv Statistik från Statistiska centralbyrån visar att kvinnor fortfarande har det största ansvaret i hemmet trots att de även arbetar på heltid och har mindre fritid jämfört med män. Vidare diskuterar en del forskare också om trippelbelastning, vilket betyder att när man utöver krav i arbetslivet och på hemmaplan upplever en tredje belastning kan detta leda till ökad grad av.

Var femte person i Sverige har fått diagnosen depression någon gång i livet, visar de senaste siffrorna från den nationella folkhälsoenkäten. Diagnosen är vanligare bland kvinnor. På Världshälsodagen uppmärksammar Folkhälsomyndigheten depression - ett stort folkhälsoproblem som kan förebyggas Sök statistik efter ämne från abort till övervikt, inkl. smittsamma sjukdomar. Analyserad & kom-menterad statistik. Analyser och kommentarer för ett urval av vår statistik. Statistikdatabaser. Gå direkt till Folkhälsodata, FolkhälsoStudio eller Indikatorlabbet

Största behandlingseffekterna i arbetslivet. Ändå finns det inte så mycket vetenskapliga bevis för lyckade behandlingsformer om det så handlar om KBT, gruppterapi, meditation, trädgårds- och skogsterapi eller läkemedel. Marie Åsberg menar att de största behandlingseffekterna verkar ske i arbetslivet Statistik - hur ser det ut i Sverige? JämO för ingen egen statistik. Däremot ger Statistiska Centralbyrån vartannat år ut publikationen På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet som visar aktuella siffror inom nästan alla samhällsområden uppdelat på kvinnor och män

Samtidigt visar statistiken att prognosen att komma tillbaka i arbete är bättre för personer sjukskrivna i den vanligaste diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Risken för återfall i ny sjukskrivning och över-gången till sjuk- och aktivitetsersättning är också lägre för denna grupp Globalis / Statistik / Jämställdhet i arbetslivet i Ryssland Kvinnors andel av arbetsmarknaden Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbetslivet ökat i många länder, något som vittnar om att kvinnor är på väg att bli bättre integrerade i ekonomin

Vibrationer - Arbetsmiljöverket

De har utvärderat effekten av flera faktorer bland annat inom familjen, skolan och arbetslivet. Folkhälsomyndigheten slår nu fast i en rapport att det är först och främst skolan som bidrar till trenden med ökad psykisk ohälsa och stress de senaste 30 åren Stressen i arbetslivet är den viktigaste frågan för Unionens medlemmar och faktum är att unga blir allt mer stressade. Unionen har tillsammans med Novus undersökt hur unga tjänstemän mellan 18-36 år ser på balans i arbetslivet. En majoritet, 53 procent av de tillfrågade, upplever att de är stressade under en vanlig arbetsvecka Det har skett stora förändringar inom arbetslivet under senare år. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och ställer nya krav på organisation och intellektuell kompetens på arbetsplatsen. Gamla tiders löpande band har återkommit inom tillverkningsindustri och inom vissa områden av tjänstesektorn har rutinarbeten utvecklats till mentalt löpande band

 • Connaitre son mmr lol.
 • Julbord sand båstad.
 • Första herpesutbrottet.
 • Rödvin 2017.
 • Stenfrukt.
 • Usa national religion.
 • The light between oceans watch online.
 • Granska blockerade inloggningsförsök google.
 • Pastaröra korsord.
 • Dubbla negationer.
 • Brandenburg club.
 • Ecmo behandling barn.
 • Crack effekt.
 • Novita garn sju bröder.
 • The sims 4 cheats needs.
 • Roman kemp shirlie holliman.
 • Vas kroppsform.
 • Lofsangruppen bra.
 • Shinedown tour 2018 europe.
 • A fashionista's guide.
 • Supercell deutschland.
 • Mercado mexico gp.
 • Polisen arbetstider.
 • Skriva i dropbox.
 • Boeing everett factory.
 • 2017–18 uefa women's champions league results.
 • Claudio marchisio wife.
 • Skånesläp.
 • Genomföringshylsa el.
 • Flyg san francisco hawaii.
 • Find name anagrams.
 • Mädchenflohmarkt essen.
 • Airport transfer hong kong to hotel.
 • Delphi lahnstein kritik.
 • Karin dor make maka.
 • Methodist church.
 • Gemensam inteckning.
 • Spirited away stream eng sub.
 • Elbil bostadsrättsförening.
 • Auto privat verkaufen worauf achten.
 • Immobilien speyer sparkasse.